Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?

Hej Lawline!

Vad jag vet så ska en socialförvaltning besvara inkommen post "inom en viss tid" och kan man inte det så ska man meddela när ungefär ett svar kan lämnas. Om förvaltningen då har haft 6 månader på sig att svara och trots påminnelser inte gjort det, kan man gå vidare och t.ex. anmäla det på något sätt eller finns det andra alternativ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Socialförvaltningen är en förvaltningsmyndighet. Regler om vilka skyldigheter förvaltningsmyndigheterna har hittar vi bland annat i förvaltningslagen (förkortad FL).

Vilken skyldighet har socialförvaltningen att besvara inkommen post?

Precis som du skriver har socialförvaltningen en skyldighet att besvara mejl och brev från privatpersoner. Detta brukar kallas för myndigheternas så kallade "serviceskyldighet". Skyldigheten innebär bland annat att de ska se till att kontakterna med privatpersoner blir enkla och smidiga (6 § första stycket FL). Dessutom är de skyldiga att erbjuda hjälp i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska enligt lagen ges "utan onödigt dröjsmål" (6 § andra stycket FL).

Med uttrycket "utan onödigt dröjsmål" menas att myndighetens svar inte får dröja längre än nödvändigt. Hur lång tid de har på sig att svara beror bland annat på vad ärendet gäller och hur arbetsbelastningen ser ut hos den berörda myndigheten. Hur lång tid socialförvaltningen har på sig att besvara inkommen post måste alltså bedömas från fall till fall. Om det rör sig om en enklare fråga kan man förvänta sig att myndigheten svarar inom några dagar. Om det däremot är ett mer komplicerat ärende har de naturligtvis längre tid på sig att svara. Precis som du skriver bör myndigheten informera dig om de tror att svaret kommer att dra ut på tiden. Om det är möjligt ska de då också ge dig en ungefärlig tid för när du kan förväntas få ett svar.

Vad kan man göra om socialförvaltningen inte svarar?

Det finns inga direkta sanktioner att ta till om socialförvaltningen inte fullföljer sin serviceskyldighet. Däremot är det möjligt att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (förkortad JO), som har till uppdrag att granska landets myndigheter. En anmälan till JO gör du enklast genom att fylla i deras webbformulär. Om du vill läsa mer om hur du ska gå tillväga för att göra en anmälan kan du göra det här.

Om JO väljer att pröva ditt ärende kommer de att granska socialförvaltningens agerande. Detta kommer sedan att leda till ett beslut där JO fastställer om socialförvaltningen har agerat felaktigt eller inte. JO:s beslut är visserligen inte bindande, och myndigheten måste alltså inte rätta sig efter beslutet. I praktiken brukar dock myndigheterna ändå så gott som alltid följa beslutet.

Sammanfattning och avslutande råd

Precis som du skriver har socialförvaltningen alltså en skyldighet att besvara inkommen post. Det stämmer också att de måste informera dig om de tror att svaret kommer att dra ut på tiden. Svaret från myndigheten får inte dröja längre än nödvändigt, men exakt hur lång tid detta är varierar från fall till fall.

JO har tidigare riktat kritik mot bland annat Vägverket när myndigheten besvarade ett brev först efter cirka fyra månader (se JO:s beslut 2008-12-17, dnr 5613-2008). Eftersom du skriver att socialstyrelsen i ditt fall inte har svarat på sex månader finns det alltså mycket som talar för att JO kommer att besluta att myndigheten har agerat felaktigt. Min rekommendation är därför att du gör en anmälan till JO.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000