Vad kan man göra när säljaren hamnar i dröjsmål?

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Mitt hushåll köpte i januari en elmoped online från ett svenskt företag. Då sa företaget att den skulle komma i slutet av mars. Sedan hörde jag ingenting från dem innan jag frågade i slutet av mars. Då förklarade de att den skulle vara försenad till slutet av april p.g.a. problem med skeppsleveransen. Detta fortsatte till mitten av juni, där vi inte informerades vid ytterligare förseningar utan fick skicka ett mail och fråga för att få svar om när den skulle komma.När den i mitten av juni kom till företaget skickade de den till oss, men när den skulle levereras den 15 juni hörde vi ingenting från åkeriet som skulle leverera mopeden. När vi sedan frågade visade det sig att det hade blivit problem i leveransen och elmopeden därför inte kunde levereras.Två dagar senare meddelade åkeriet (som samarbetar med företaget vi beställde elmopeden från) att bilen hade gått sönder och han därför skulle leverera mopeden dagen därpå. Sedan dess har leveransen bara blivit uppskjuten och idag den 24 juni har vi fortfarande inte fått elmopeden. Åkeriet sa dessutom att de hade möjligheten att skaffa en hyrbil, men att de inte ville det då de ansåg att det var för dyrt.Finns det någon möjlighet för oss att skynda på leveransen, att reklamera varan eller kräva skadestånd för stressen det orsakat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel, dvs. avtalsvillkor som är sämre än lagen är utan verkan (3 § KKöpL). Nedan ska jag redogöra vad som gäller när säljaren hamnar i dröjsmål.

Säljarens dröjsmål

Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida (9 § KKöpL). Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet och att häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren (10 § KKöpL).

Fullgörelse

Köpare har rätt att kräva säljaren att fullgöra köpet. Säljaren är dock inte skyldig om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (12 § KKöpL).

Hävning

Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen. Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid, får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes (13 § KKöpL). Vad som utgör en skälig tid får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheter av betydelse för den bedömningen är bl.a. vilket slags vara det är fråga om samt köparens behov av varan. Om varan t.ex. är utsatt för snabba prisförändringar, kan tiden vara mycket kort. Vid andra varor kan tiden böra vara längre. Bedömningen kan däremot inte utgå från att säljaren skall ha rådrum efter det att han mottagit köparens krav för att vidta åtgärder för leverans. Man ska nämligen utgå från köparens situation, inte från säljarens (se, prop. 1989/90:89 s. 82).

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled (14 § KKöpL).

Skadestånd enligt lagen omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad för täckningsköp samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKöpL). Ett fel eller ett dröjsmål leder ofta till att konsumenten åsamkas utgifter av olika slag. Det kan vara fråga om utgifter som föranleds av olika åtgärder för att få till stånd en rättelse, t.ex. utgifter för telefonsamtal, porto eller resor m.m. i samband med reklamation eller utgifter för transporter e.d. som inte blir ersatta redan enligt reglerna om avhjälpande av fel eller prisavdrag.

En annan typ av utgifter är de som föranleds av den situation i vilken konsumenten har försatts genom felet eller dröjsmålet. Har exempelvis en bil under en resa blivit oanvändbar på grund av ett fel, kan det uppstå kostnader för bärgning av bilen, för taxiresor, för övernattning på hotell m.m. Ytterligare en typ av utgifter är sådana som uppkommer därför att konsumenten inte har tillgång till den köpta varan t.ex. under ett dröjsmål eller under den tid som åtgår för att avhjälpa ett fel. Exempel på den typen av utgifter är hyreskostnader för en bil eller taxi- eller biljettkostnader när den köpta bilen inte kan användas och kostnader för att anlita tjänster, exempelvis en tvättinrättning när en tvättmaskin är obrukbar (se, prop. 1989/90:89 s. 134)

Finns det någon möjlighet för oss att skynda på leveransen, att reklamera varan eller kräva skadestånd för stressen det orsakat?

Det finns tyvärr inget som man kan göra för att skynda på leveransen, mer än att fortlöpande kontakta säljaren.

Om du inte längre vill ha mopeden kan du häva köpet. Av din fråga framgår att du har krävt fullgörelse någon gång i början av juni. Du kan då häva köpet endast om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att du framställt kravet. Det är svårt att säga vad som är skälig tid. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag tycker dock inte att det är skäligt att det har tagits 2 veckor bara för att leverera en elmoped, särskilt när elmopeden nu befinner sig inom landet.

Vad gäller skadestånd får man bara om man har lidit skada och säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på något som är utanför dennes kontrollsfär. Skadeståndet omfattar då ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad för täckningsköp samt annan förlust på grund av dröjsmålet (se ovan). Jag tror dock att det skulle bli svårt att få skadestånd om det bara handlar om att skriva några mail och stress.

Om du väljer att häva köpet och/eller på något sätt hamnar i konflikt med företaget kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer om det på ARN:s hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?