Vad kan man göra när ett byggföretag går i konkurs innan godkänd slutbesiktning?

2021-04-22 i Konkurs
FRÅGA
Hösten 2018 anlitade jag en byggfirma för arbeten på min villa. Vi skrev två avtal:1) ABS 18, för exteriöra arbeten.2) Hantverkarformuläret, för interiöra arbeten.Respektive avtal hade en s k lyftplan, d v s en plan för hur och när arbetena skulle faktureras.Jag tog en färdigställandeförsäkring i Gar-Bo. Samtliga arbeten skulle ha varit klara i maj -19.Det var de inte. Jag reklamerade och ställde krav.Jag höll också inne med delar av betalningen. Arbetena fortsatte under 2019 och in på 2020. Våren -20 ansåg firman att man byggt färdigt enligt avtal. Jag ansåg att mycket återstod och jag upprättade därför en "restlista" som vi, jag och byggfirman, gick igenom gemensamt.Byggfirman hädade att alla utestående frågor skulle tas vid besiktningen.Våren 2020 gjordes en slutbesiktning. Den blev inte godkänd, arbetet ansågs inte var klart enligt avtal. Besiktningsprotokollet hade många anmärkningar. Byggfirman gjorde inget åt dessa.I besiktningen lyftes en fråga ut för att granskas vid en s k särskild besiktning, hösten 2020, avseende putsarbetet. Vid besiktnignsgenomgången HT -20 var alla parter närvarande, Entreprenören nämnde inte att man ansökt om konkurs ett halvår tidigare. Vi var alla ovetande om detta vid besiktningsgenomgången. Parallellt med konkursen startade entreprenören ett nytt byggföretag med ett likalydande namn.Jag står nu med ett icke klart bygge och en icke godkänd slutbesiktning. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör ett avtal med en näringsidkare och därtill konkurs så blir konsumenttjänstlagen (KtjL), konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL) tillämpliga.

Vilka krav kan framställas när ett arbete är bristfälligt?

Eftersom byggfirman har gått i konkurs så är det inte möjligt att framställa något krav på att felen ska avhjälpas. Det du kan göra är, precis som du verkar ha gjort, att hålla inne betalningen (26 och 27 § KtjL). Har du redan betalat för hela arbetet så har du istället en fordran mot konkursboet (5 kap. 1 § KonkL). Dock är en fordran av detta slag en så kallad oprioriterad fordran, vilket innebär att alla andra borgenärer vars fordringar är förenade med någon slags förmånsrätt har förtur när konkursboets medel fördelas (1 och 18 § FRL samt 11 kap. 1 § KonkL). I de flesta fall finns det inte medel kvar för att täcka de oprioriterade fordringarna, och risken är därför att man inte får sin oprioriterade fordring betald. Eftersom byggfirman har gått i konkurs finns det tyvärr inte så mycket mer man kan göra och chansen är ganska liten att man utan en prioriterad fordran får ut någonting alls ur konkursen.

Konkursförvaltare har som uppgift att tillvarata samtliga borgenärers intresse genom att avveckla konkursboet på ett så förmånligt sätt som möjligt för samtliga borgenärer (7 kap 8 § KonkL). Denne kan därför ta över vissa avtal, om det är förmånligt för konkursboet. Det du kan göra (det vill säga om konkursen ännu inte är avslutad) är därför att vända dig till konkursförvaltaren för att se om denne vill lösa in ditt avtal som du hade med byggfirman. Vem som är konkursförvaltare kan du ta reda på genom att kontakta tingsrätten.

Vad kan du i övrigt göra?

Om du inte får någon ersättning ur konkursen så finns det inte något mer du kan göra eller kräva från det (före detta) byggbolaget. Det du istället kan göra är att nyttja din försäkring och anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna.

Sammanfattning

Du kan hålla inne betalningen, men om du redan har betalat så har du istället en fordran i konkursen. Eftersom din fordran är oprioriterad är dock sannolikheten stor för att det inte kommer finnas tillräckliga medel för att täcka den. Det du kan göra är att vända dig till konkursförvaltaren för att se om denne vill lösa in avtalet. Om inte så finns det inte mycket mer du kan göra än att nyttja din försäkring och anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna.

Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta, eller om du har några frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (268)
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

Alla besvarade frågor (96402)