Vad kan man göra när det anses föreligga fel i varan?

2021-01-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Jag har installerat en värmepump (VP) för ett år sedan. redan efter någon månad blev det fel på VP och man bytte ut invertern. Därefter har VP gått utan problem, när vintern närmade sig igen uppstår samma fel igen och jag påkallade service, och man bytte då ut styrkortet. Problemet som jag känner är att jag inte får någon återkoppling från fabrikanten på vad felet är. Jag är inne på att häva avtalet!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta handlar om ett köp av en lös sak, dvs. värmepumpen. Jag utgår från att du som privatperson köpt detta från ett företag vilket gör konsumentköplagen tillämplig. Eftersom jag antar att köpet av varan även avser en tjänst, dvs. installeringen av värmepumpen, skulle även konsumenttjänstlagen kunna bli tillämplig. Det som avgör är att köpet av varan utgör den övervägande delen av köpet, och därmed skulle konsumentköplagen bli tillämplig (2 § konsumentköplagen). Jag utgår i detta fall från att själva köpet av värmepumpen utgör den större delen av köpet och inte tjänsten och kommer därför svara utifrån konsumentköplagen.

Varan ska stämma överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper samt förpackning. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas med mera. Varan ska alltså anses felaktig om den avviker från detta eller om varan i något annat hänseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Det råder alltså inga tvivel i ditt fall att vara ska anses felaktig då den faktiskt gått sönder vid ett flertal tillfällen. Det är ingenting som man kan förvänta sig av en vara. Värmepumpen är således att anse som felaktig.

Du som köpare måste reklamera, det vill säga meddela att det föreligger fel i varan. Detta ska ske inom skälig tid efter att du borde ha märkt felet (23 § konsumentköplagen). Du har redan reklamerat som jag förstått det. Du kan då kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning (22 § konsumentköplagen). Du verkar redan ha krävt avhjälpande av felet vilket du fått, men trots detta verkar felet kvarstå. Du kan i sådana fall reklamera och kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Du får häva köpet om felet är av stor betydelse för dig. Det ska där göras en helhetsbedömning huruvida det finns möjligheter att rätta till felet eller kompensera köparen. Detta kan göras genom prisavdrag i vilket företaget i fråga har erbjudit dig.

Sammanfattningsvis är det ett fel i varan som du reklamerat. Du kan kräva prisavdrag eller hävning. För att häva köpet så ska felet ha stor betydelse för dig och en helhetsbedömning görs. Det är alltså olika från fall till fall. En värmepump kan anses vara av betydelse och viktigt att den fungerar. Prisavdrag eller hävning kan således bli aktuellt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Isabelle Engström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96482)