Vad kan man göra åt en grannes bristfälliga skötsel av sin tomt?

2021-05-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Det handlar bland annat om regler och juridik kring vad man får göra, och inte, vid tomtgränsen: 1. Grannen har planterat flera träd som kan bli 10 m. vid tomtgränsen, och redan nu skuggar de min tomt. 2. En stor gren från ett träd hos grannen hänger in över staketet. 3. Grannen har en stor lönn vars löv rasar mest på min sida om tomtgränsen. 4. Grannen har en massa kirskål (ogräs) som nu börjat ta sig in över gränsen till mig. Vad gäller vid sådana här granntvister, och vad kan man göra rent rättsligt? Hoppas att någon hos er kan svara på dessa frågor och kan förklara lite om juridiken kring detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor! Nedan ska jag försöka besvara dessa i tur och ordning, även om samtliga frågor inte regleras av lag.

Allmänt

Samtliga frågor handlar om växter. Det är därför lämpligt att redan från början klargöra att växter stående på rot räknas som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § jordabalken (JB). Sådana växter hör därför till fastigheten som de står på. Eftersom frågorna berör grannars inbördes förhållanden ska det också nämnas att var och en är skyldig att ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av den egna tomten. Detta fastställs av 3 kap. 1 § JB. I rättsfallet NJA 1994 s. 162 framkommer att en granne som inte tagit tillbörlig hänsyn till andra grannar kan komma att bli skadeståndsskyldig för detta. I just detta fall gällde frågan trampskador på ett vetefält, vilket berättigade skadestånd med stöd av denna bestämmelse. Det är dock något oklart om sådan skadeståndsskyldighet idag bedöms enligt 3 kap. 1 § JB eller enligt 32 kap. miljöbalken.

1. Grannen har planterat flera träd som kan bli 10 m. vid tomtgränsen, och redan nu skuggar de min tomt

Det saknas tydliga regler gällande hur nära grannens tomtgräns man får plantera träd. Sådana regler har efterfrågats men idag regleras området snarare av rekommendationer som kan finnas inom olika kommuner. Det är därför lämpligt att man kontaktar kommunen för att höra vad som gäller där innan något träd planteras. De kommunala rekommendationerna brukar dock snarare ta sikte på hur nära vägen man får plantera och inte reglera frågan mellan olika tomter. I och med detta finns det tyvärr inte så mycket du rent lagligt kan göra när en grannes träd skuggar din tomt. Jag skulle inte säga att ett träd som skuggar tomten tyder på att grannen ifråga inte tagit tillbörlig hänsyn till sin omgivning (3 kap. 1 § JB). Det enda att göra är därför att prata med grannen och försöka lösa problemet. Lämpligast hade givetvis varit att göra detta innan trädet faktiskt planterades. I annat fall får du helt enkelt bygga ett nytt soldäck på annan plats på tomten.

2. En stor gren från ett träd hos grannen hänger in över staketet

I denna situation har du större möjligheter att påverka problemet än vid ovanstående fråga. Enligt 3 kap. 2 § JB har du nämligen möjlighet att såga bort grenen som hänger över på din tomt under förutsättning att grenen medför olägenhet för dig. Om åtgärden kan antas medföra skada på trädet måste du däremot först prata med grannen för att ge denne möjlighet att själv avlägsna grenen. Eftersom frågan rör en stor gren skulle jag rekommendera att först ge grannen möjlighet att vidta åtgärden själv, innan du plockar fram sågen och riskerar att skada grannens träd. Du kan också kontakta kommunen som kan meddela grannen ett föreläggande att ta bort aktuell gren. Det kan observeras att bestämmelsen kan även tillämpas på andra växter, exempelvis buskar.

3. Grannen har en stor lönn vars löv rasar mest på min sida om tomtgränsen

I likhet med fråga ett är denna fråga inte reglerad av lag förutom att grannar måste visa varandra tillbörlig hänsyn enligt 3 kap. 1 § JB. Eftersom träd fäller löv skulle jag bedöma detta som att det inte är fråga om att grannen brister i hänsynen. Snarare är det så att du återigen får prata med grannen om problemet och snällt be denne att kratta upp sina löv.

4. Grannen har en massa kirskål (ogräs) som nu börjat ta sig in över gränsen till mig

Kirskål är ett problem som de flesta med trädgård har. Inte heller denna fråga är tyvärr reglerad i lag utan du får helt enkelt ta på dig trädgårdshandskarna och börja rensa på din tomt.

Slutsatser

Av dina frågor är det alltså bara fråga två som går att svara på med ett juridiskt resonemang. Övriga frågor är tyvärr utelämnade till att lösa genom den goda grannsämjan (som ibland kanske inte är så god). Gällande fråga två är de alternativ du har antingen att prata med grannen, kontakta kommunen eller själv kapa grenen i fråga. Observera dock att om du väljer att ta saken i egna händer bör du först prata med grannen, för att undvika eventuella tvistigheter som kan uppkomma om du råkar skada trädet.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93180)