FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/05/2018

Vad kan jag som köpare göra om bilen visar sig vara felaktig efter köpet?

Jag köpte en bil och skrev ett elektroniskt avtal.

Bilen visade sig vid service att det fanns större fel såsom sliringar i koppling. För att åtgärda detta uppskattade den auktoriserade verkstan att det skulle kosta ungefär 20 000. Därtill att ratten var sned och behöver en justering som kan kosta upp mot 3000.

Bilen köptes i Göteborg och säljaren nämnde aldrig någonting om ovan nämnda problem. Vid "undersökningen" uppmärksammades inte dessa fel utan det var först tillbaka i sthlm och vid service det kunde konstateras. Bilen är i princip ny.

I avtalet så hänvisas det bland annat till köplagen.

Jag behöver veta vad jag som köpare kan göra i detta fallet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte om du köpt bilen i egenskap av konsument eller inte. Konsumentköp regleras nämligen i konsumentköplagen (KKöpL), vilket innebär att konsumenter åtnjuter ett mer långtgående skydd än andra köpare. Eftersom det hänvisades till köplagen (KöpL) i ert avtal, kommer jag att utgå ifrån att du köpt bilen av en privatperson (och därmed inte som konsument). Nedan redogörs det för vilka rättigheter du som köpare av en felaktig bil har enligt lag.

Handlar det om ett fel?

Om bilen inte stämmer överens med avtalet eller avviker från vad du om köpare med fog kunnat räkna med, anses bilen vara felaktig (17 § KöpL). Bilen anses också felaktig om dess egenskaper eller användning avviker från uppgifter som säljaren lämnat om bilen, om de kan antas ha gjort inverkan på köpet (18 §). I princip samma regler gäller även om bilen sålts i "befintligt skick". Såvida felet inte beror på dig, bör bilen enligt min mening anses felaktig.

Reklamation

Du som köpare får inte åberopa att bilen är felaktig om du inte lämnar meddelande om felet inom skälig tid efter det du märkt eller borde ha märkt felet (32 § första stycket). Sker inte reklamation inom 2 år från det att du tagit emot bilen går rätten att åberopa felet förlorad, såvida inte annat följer av säljarens garanti eller liknande utfästelse (andra stycket).

Avhjälpande eller omleverans

Om en vara är felaktig har köparen i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen. Frälsaren är dock endast skyldig att avhjälpa felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom (34 § första stycket KöpL). I så fall kan säljaren välja att företa omleverans. Det kan vara bra att veta att du endast kan kräva avhjälpande eller omleverans om du meddelar säljaren om kraven i anslutning till reklamationen eller inom skälig tid därefter (35 § KöpL). Du kan heller inte kräva omleverans om varan inte går att ersätta, vilket bör vara fallet när en privatperson säljer en bil (det kan inte krävas att säljaren köper en ny bil åt dig).

Säljaren kan även en ha självständig rätt att vidta åtgärderna fastän köparen inte begär det, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får ersättning för sina kostnader (36 § KöpL). Om säljaren inte fullgör sin avhjälpningsskyldighet, har köparen rätt till ersättning för sina kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL). Dessa kostnader måste emellertid vara försvarliga. Köparen kan med andra ord inte välja de dyraste alternativen eller passa på att avhjälpa andra mindre brister som inte kan anses vara fel.

Prisavdrag eller hävning av köpet

Du som köpare har rätt att kräva prisavdrag om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt, t ex på grund av att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för säljaren, eller om säljaren inte vidtagit åtgärderna inom skälig tid efter reklamationen (37 § KöpL). Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan värdet av varan i felaktigt skick och det avtalsenliga priset.

Om felet är av väsentlig betydelse för köparen, och säljaren insett eller borde ha insett detta, får du som köpare i stället häva köpet. Kravet på väsentlighet innebär grovt att om du inte alls skulle ha ingått köpet om du känt till felet, är felet också väsentligt. Denna väsentlighet ska vidare ha varit synbar för säljaren. Hävning får endast ske om du meddelar säljaren om det i skälig tid efter du borde ha märkt felet (dvs samma tid som gäller för reklamation), eller efter det att du begärt avhjälpande eller omleverans.

Sammanfattning

I första hand bör du meddela säljaren om felet. Om du väntar orimligt länge med att reklamera tappar du nämligen rätten att åberopa felet. I samband med reklamationen bör du också framställa vilka krav du vill göra gällande, t ex att säljaren ska avhjälpa felet. Skulle säljaren inte fullgöra sin skyldighet kan du ha rätt att själv avhjälpa felet själv på säljarens bekostnad. Annars kan du kräva prisavdrag eller, om felet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Vägrar säljaren bemöta dina krav, kan du ansöka om stämning och framställa dina krav i domstol. Mer information om hur man gör det hittar du här. Det bästa är dock alltid att försöka komma överens om en gemensam lösning med säljaren.

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att köplagen är dispositiv. Det innebär att lagens regler kan avtalas bort. Avtalet mellan dig och säljaren kan därför begränsa dina möjligheter att ställa krav på säljaren. Du bör därför titta igenom avtalet för att se vilka handlingsalternativ du har.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo