Vad kan jag göra om min motpart begått ett avtalsbrott - konkurrensklausul?

FRÅGA
Hej, hur blir det om våran AB ska avvecklas, 3 delägare, men samtidigt startar 2 av dem ett nytt AB och rekrytera kunder under tiden vi jobbade ff för den "gamla" AB. Så dem använder kundkontakter vi har och tar med till nya AB.I kompanjonsavtal finns konkurrens/bisysslor klausul, men vi skrev aldrig nån "straff" om nån skulle bryta den. Vad kan jag göra?.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att ni varit 3 delägare i ett gemensamt bolag och att detta i sin tur avvecklats. Under tiden ni avvecklat bolaget har de andra 2 delägarna tagit kunder från det gamla bolaget till deras nya bolag. Ni har även haft ett avtal mellan varandra med en konkurrensklausul som skulle förhindrat det som nu skett.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtl), skadeståndslagen (skl) och allmänna skadeståndsrättsliga principer.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vilken verkan en konkurrensklausul kan få för parterna.

Jag tänker också redogöra för vad det innebär att inträda ett avtal och om det kan inträda skadetåndskyldighet om man bryter ett villkor i avtalet.

Vad innebär en konkurrensklausul?

Så som de flesta villkor i avtal är man fri att formulera dessa hur man vill och man får också bestämma exakt omfattningen och verkningarna av villkoren. Det råder alltså avtalsfrihet i stor uträckning i det svenska rättssystemet. Detta innebär även att avtal och villkor kan tolkas utifrån olika modeller vid oklarheter beroende på hur de är formulerade och under vilka omständigheter de aktualiseras. Villkor i avtal kategoriseras som huvudförpliktelser eller biförpliktelser. En huvudförpliktelse är nödvändig för att avtalet som helhet ska kunna förverkligas, medans en biförpliktelse är en något mer begränsad del av avtalet som kan tänkas aktualiseras. En konkurrensklausul är en typisk biförpliktelse. Det är även viktigt att formulera löptider och hur avtalet upphör att gälla, och om man önskar att vissa villkor ska fortsätta gälla även en tid efter att bolaget har upphört.

Det framgår inte av din fråga hur ert villkor är formulerat men jag utgår från att det avser att reglera konkurrerande verksamhet, innan och i viss mån efter bolaget har upphört. Att använda information utanför bolagets verksamhet som man enbart kunnat tillskansa sig genom sitt engagemang i bolaget är ett exempel på konkurrerande förfarande och kan således utgöra ett avtalsbrott. I nästa stycke går jag in på vilka verkningar detta kan få.

Vad innebär det att inträda ett avtal och kan det aktualisera skadeståndsskyldighet om man bryter mot villkor i avtalet?

När man ingår ett avtal iklär sig parterna skyldigheter och rättigheter som ska hållas, detta brukar uttryckas som principen pacta sunt servanda - avtal skall hållas (1 § avtl). Denna principen är väldigt stark i det svenska rättssystemet och skyddas i stor utsträckning, därför har man infört ett särskilt skadeståndsansvar vid kontraktsbrott under vissa premisser. Inom juridiken kallas detta för ett inomobligatoriskt skadeståndsansvar, där termen inomobligatoriskt betyder att skadeståndet är grundat på en avtalsrelation (jfr utomobligatoriskt ansvar som bygger på skadeståndsansvar utanför avtalsförhållande).

För att få erhålla skadestånd till följd av kontraktsbrott krävs att man lidit en ersättningsgill skada. För att en skada ska vara ersättningsgill krävs att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och den handling som skett. Med adekvat kausalitet förstås att skadan uppstått som en naturlig och förutsägbar konsekvens av handlingen. Det ska även vara en skadetyp som erkänns av rättsordningen.

Det finns olika skadetyper inom ersättningsrätten, den som är relevant i detta sammanhanget är den rena förmögenhetsskada. Det innebär att skadan inte kan härledas till sak- eller personskada (1 kap. 2 § skl). Rena förmögenhetsskador ersätts som huvudregel enbart om skadan uppkommit till följd av brott (2 kap. 2 § skl), men kan även ersättas vid kontraktsbrott (jfr 1 kap. 1 § skl). Som huvudregel ska den skada som uppstått ersättas till fullo, men om en del av skadan kan härledas till att skadelidande har medverkat till skadan kan ersättningen jämkas.

Bedömningen för om skadeståndsskyldighet föreligger skiljer sig åt om det rör sig om överträdelse av en huvud- eller biförpliktelse. Biförpliktelser ska bedömas på samma sätt som en utomobligatorisk skada, dvs att det krävs någon form av försumlighet eller uppsåt för att skadeståndsansvar ska inträda, om inte parterna på förhand bestämt en påföljd.

Bedömningarna som företas i dessa sammanhang är omfattande och omfattar många olika aspekter av situationen. Det är därför svårt för mig att utifrån din fråga meddela huruvida det föreligger skadeståndsansvar till följd av kontraktsbrottet. Min bedömning är inledningsvis att det kommer vara svårt att uppskatta vilken skada du faktiskt lidit till följd av deras agerande, för en sådan bedömning krävs mer information. Dessutom blir villkorets utformning avgörande.

Vad bör du göra nu?

Lämpligast är att alltid vid tvister kontakta motparten och försöka arbeta fram en lösning. Om en sådan lösning inte kan uppnås är det i så fall en skadeståndstalan hos tingsrätten som ligger närmast till hands för att rättsligt reglera den uppkomna situationen.

Utformningen och utredningen för en skadeståndstalan bör företas av en jurist. Om du önskar att få ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?