Vad kan jag göra om köparen är sen med betalningen?

2019-07-24 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag har sålt en båt på blocket för en ganska hög peng. Kontrakt har skrivits genom blocket och signerat digitalt av båda parter. En handpenning är lagd och slutbetalning skulle ske för ca 1 v sedan enligt kontraktet. Nu håller köparen på att skjuta på betalningen samt nästan är omöjlig att få tag på. Hur går man vidare om han inom skälig tid inte kommer upp med pengarna? Anmäler man till polisen eller är det jurist som gäller? Finns det något att vinna på en tvist? Vi förlorar ca 1000kr per vecka i räntor m.m.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att du och köparen är privatpersoner. Då gäller köplagen (KöpL). Jag utgår även från att båten inte är avlämnad till köparen.

Du och köparen har skrivit under kontrakt. Inom svensk rätt gäller pacta sunt servanda, d.v.s. att avtalet blir bindande för båda parter när ett anbud har lämnats av säljaren, och accepterats av köparen.

För att köparen inte ska begå kontraktsbrott krävs att denne betalar i rätt tid, hämtar varan och medverkar till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av köparen för att säljaren ska kunna fullgöra köpet (50 § och 51 § KöpL). I ditt fall är köparen en vecka sen med betalningen. Detta är alltså ett kontraktsbrott från köparens sida. Alternativen som står till buds för dig är att kräva betalning, häva köpet samt eventuellt begära skadestånd.

Det första alternativet är alltså att stå fast vid avtalet och kräva betalning (52 § KöpL). Det kan vara bra att notera att så länge köparen inte betalat behöver du inte överlämna båden, oavsett vad avtalet säger om den saken (10 § KöpL). För möjlighet att kräva betalning får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet, s.k. reklamation (52 § tredje stycket).

Om dröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott får du häva köpet (54§ KöpL). Här ska det vara fråga om väsentlig betydelse utifrån en objektiv synpunkt, alltså inte bara ur ditt perspektiv. Om du har gett köparen en tilläggstid för betalning som inte är oskäligt kort, men denne inte betalar inom den tiden får du alltid häva (54 § 2 st KöpL). Det gäller alltså även om avtalsbrottet inte är väsentligt. Det kan därmed vara värdefullt att ge viss tilläggstid för betalning om du är intresserad av att häva köpet. Häva innebär att avtalet och dess åtaganden i enlighet med det blir upphävda.

Säljaren har rätt till skadestånd för den skada han lider p.g.a. dröjsmålet med betalningen. Det är bara i vissa, ganska extrema fall som köparen kan komma undan utan skadeståndsskyldighet (Se 57 § KöpL). Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan förlust p.g.a. avtalsbrottet (67 § KöpL). Här kan ersättning för räntor m.m. bli ersatta. Dessutom finns i 71 § en rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen som räknas från förfallodagen till dess att köparen betalar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns goda möjligheter för dig att få ersättning trots avtalsbrottet. En domstolsprocess är dock väldigt sällan fördelaktig, den kräver både tid, pengar och engagemang. Det bästa är därför att förklara för köparen vad lagen säger, och försöka göra upp utan inblandning av domstolsväsendet. Ibland kan det vara effektivt att som påtryckning meddela att du kommer söka juridisk hjälp om köparen inte uppfyller sina åtaganden. Så länge du inte överlämnat båten finns det i slutändan alltid möjlighet att häva köpet.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1078)
2019-11-20 Vindikationsrätt och hävd vid godtrosförvärv av lösöre
2019-11-17 Felaktig katt
2019-11-14 Säljarens ångerrätt, vad gäller?
2019-11-07 Ospårat paket har kommit bort i posten, vem ansvarar?

Alla besvarade frågor (74748)