Vad kan jag göra när min far vägrar vård?

FRÅGA
Min 87årige far ligger nu utslagen av covid,och en olycka för 11/2 år sedan+att hans fru gickbort helt nyligen annars innan var han mycket vital, nu vill han inte äta eller dricka, han villinte ha dropp,sköterskan i hemvården säger att han själv måste bestämma det (vilket haninte är i stånd till just nu, han måste ju ha mat och dryck för att inte tyna bort eller näringsdropp.Vad göra rent juridiskt???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån att ha läst din fråga ligger din far utslagen dels i covid, dels i sviterna av en olycka för 1,5 år sedan. Hans fru gick nyligen bort med. Han vägrar nu att äkta och dricka och han vill inte ha dropp. Sköterskan i hemvården säger att han själv måste bestämma det. Du undrar vad man kan göra rent juridiskt.

Hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (5 kap. 1 § patientlagen). Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras (4 kap. 1 § patientlagen) Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om det inte framgår annat i lag. Innan samtycke hämtas från patienten ska hen få information om bland annat sitt hälsotillstånd och metoder för vård och behandling. Patienten kan lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att hen samtycker till den aktuella åtgärden. Patienten får också när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska hen få information om vilka konsekvenser detta kan medföra (4 kap. 2 § patientlagen).

Undantag från kravet på samtycke finns i tvångsvårdslagstiftningen, till exempel i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Även i 4 kap. 4 § patientlagen finns det en bestämmelse om vård utan samtycke. Den innebär att om hälso- och sjukvårdspersonalen inte kan ta reda på patientens vilja på grund av till exempel medvetslöshet så ska patienten få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar livet eller hälsan. Bestämmelsen gäller även för varaktigt beslutsoförmögna personer som är i behov av akut vård. Om behovet av hälso- och sjukvård inte är av akut karaktär får däremot stöd för vården av den beslutsoförmögne i stället hämtas i den allmänna nödbestämmelsen i brottsbalken. Lagstiftaren har ännu inte nått fram till en lagreglering i fråga om icke-akut vård och omsorg till beslutsoförmögna.

I din fars fall är det tyvärr så att utgångspunkten är att han själv har rätt att välja om han vill äta och om han vill ta emot dropp eller annan vård. Det ligger inom din fars beslutssfär även att vägra vård; trots att det medför risker för hans liv. De undantag som är aktuella är dels ovan nämnda i 4 kap. 4 § patientlagen (medvetslöshet och man inte vet vad patienten vill), dels psykiatrisk tvångsvård. Om någon vårdas med stör av LPT finns det större möjligheter för sjukvården att utföra vård i strid med patientens vilja. För att psykiatrisk tvångsvård ska vara aktuell krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt (1) har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller (2) behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård) (3 § LPT). Utifrån den information du gett i din fråga förefaller det inte som att psykiatrisk tvångsvård är aktuell, varför din far själv har rätt att välja (och vägra) behandling.

Min rekommendation är att, eftersom din far vägrar att ta emot behandling, att du pratar med honom om det. Det är din far som har rätt att välja varför det bästa du kan göra är att övertala honom till att ta emot vård.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert eller vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97679)