FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/05/2021

Vad kan jag göra när jag upptäckt fukt i min nyköpta båt?

Hej.

Jag har precis köpt en båt, där jag absolut inte fick göra något ingrepp på båten, innan båten var betald. Allt verkade trots den konstiga uppmaningen "betala innan ingrepp" helt OK.

Och jag valde att slutföra affären.

När jag efter betalning skulle skrapa bort bottenfärg för att måla ny bottenfärg, hittar jag att fukt har gott in i båten och skapat flera hundra bubblor (fukt mellan färg och laminat)

Hur bör jag gå vidare i rådande situation?

Kan jag kräva att säljaren står för kostnader för att reparera skador som hittats efter köp.

Säljaren har gjort försök att reparera nämnda skador, syns tydligt.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fukten torde utgöra ett fel i lagens mening

Köp mellan privatpersoner, som det tycks vara fråga om här, regleras i köplagen. Om varans kvalitet berörts i avtalet (som kan ha varit muntligt eller skriftligt) ska varan självfallet motsvara den kvalitet som angetts i avtalet (17 § första stycket). Om varan avviker från avtalet eller vad du som köpare även i annat fall med fog kunnat förutsätta är varan felaktig i lagens mening (17 § tredje stycket). Det du beskriver om hur fukt trängt in i båten låter som en allvarlig brist i dess kvalitet som behöver åtgärdas, varför båten avviker från vad du på goda grunder kunnat förvänta dig av båtens skick vid köpet.

Om säljaren gjort förbehåll om att båten säljs i befintligt skick

Det framgår inte om säljaren gjort några uttalanden om båtens skick, exempelvis genom att göra förbehåll om att båten säljs i befintligt skick, men även om så skett är varan ändå felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare kunnat förutsätta med hänsyn till bl.a. priset och övriga omständigheter (19 § första stycket). Om fukten inte skulle anses vara så allvarlig att det utgör fel på den grunden, men fukten inte bara drabbar båtens kvalitet utan även dess egenskaper och användning gäller ändå detsamma om säljaren gjort felaktiga utfästelser om detta, eller, trots att denne var medveten om saken, underlåtit att informera dig om något som du kan antas ha förväntat dig att bli upplyst om och som kan antas ha påverkat köpet. Fukten torde vara en sådan omständighet som skulle påverkat köpet om du hade varit medveten om den, varför du också kan antas ha förutsatt att säljaren skulle ha informerat dig, och det låter som att säljaren var medveten om fukten eftersom det enligt vad du berättar tydligt syns att denne försökt reparera skadorna, samt anmärkningen om att du inte fick göra ingrepp förrän efter betalningen. Fukten torde alltså ändå utgöra ett fel.

Vad du kan göra, och säljarens ansvar

Säljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för båten (21 §). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren vad du väljer eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren kan dock anses ha agerat i strid med tro och heder, då det verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).

Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av båten. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler båtar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt.

Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §).

Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.

Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet.

Slutligen kan du även polisanmäla säljaren, då denne kan anses ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri genom sitt vilseledande av dig i samband med försäljningen (9 kap. 1 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis lär fukten utgöra ett fel, vilket ger dig rätt till bl.a. kostnadsfritt avhjälpande av felet. Säljaren kan anses ha agerat i strid med tro och heder om denne verkligen var medveten om felet och försökte undanhålla detta från dig, vilket är allvarligt. I och med detta kan denne också ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”