Vad kan jag göra när jag köpt en begagnad bil och den havererat efter bara en månad?

2017-07-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej! För ungefär en månad sedan köpte jag en bil privat. Bilen såldes för 30 000 kr. Bilen ”dog” förra veckan och blev bärgad till en verkstad i Östersund. Verkstaden hittade massor av fel, som mekanikerna hävdar omöjligen kan ha inträffat under den månad som jag ägt bilen. Kostnaden för reparation uppgår till 46 000 kr! Mekanikerna rekommenderar dock inte reparation utan tycker att bilen ska skrotas. Vad har vi för rättigheter? Kan vi vidta någon åtgärd gentemot säljaren?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av kompletteringar eller förtydliganden så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.

Jag tolkar din fråga som att du köpt bilen av en annan privatperson, vilket gör att köplagen blir tillämplig (paragrafhänvisningar avser i det följande den lagen). Eftersom att du inte nämner något om ett skriftligt avtal mellan dig och säljaren utgår jag ifrån att köplagen gäller fullt ut (parterna har annars rätt att i stor utsträckning avtala bort köplagens bestämmelser).

Det fortsatta svaret är uppdelat på två rubriker. Först ger jag dig, utan hänvisning till några specifika regler, en övergripande slutsats och rekommendation. Därefter redogör jag i koncisa ordalag för lagens bestämmelser (som så klart ligger till grund för slutsatsen och rekommendationen).

Slutsats och rekommendation

Utifrån det du har beskrivit bedömer jag att den bil du köpt, för att använda lagens terminologi, är felaktig och att du är berättigad till prisavdrag eller hävning. I praktiken blir det dock samma sak eftersom prisavdraget bör motsvara hela köpeskillingen (då bilen av allt att döma inte har något värde bortsett ifrån en eventuell skrotpremie). Utöver återfående av köpeskillingen har du rätt till skadestånd för kostnader som är direkt hänförliga till felet (t.ex. bärgning till verkstaden). Jag utgår ifrån att felen inte har varit av en sådan karaktär att du har kunnat lägga märke till dem i samband med köpet.

För att bli kompenserad är det dock väldigt viktigt att en reklamation framförs till säljaren. Om du inte gjort det ännu bör det ske ögonblickligen. Om du vill lämna tillbaka bilen och återfå köpeskillingen ska reklamationen även innehålla information kring detta (m.a.o. en hävningsförklaring).

Om säljaren sätter sig på tvären och inte går med på att kompensera dig fullt ut (vilket får betraktas som troligt) rekommenderar jag att du lämnar ett förlikningsförslag. Kanske är det värt att, exempelvis, bara få 20 000 kr tillbaka om det innebär att du kan lämna den tråkiga historien bakom dig? Om det inte heller blir aktuellt med förlikning återstår endast att lämna in en stämningsansökan mot säljaren, som då handläggs vid den lokala tingsrätten. Detta är dock, för en lekman, ett ganska krångligt förfarande och jag råder dig att i sådana fall anlita kvalificerad juridisk hjälp. Vill du ta hjälp av mina färdigutbildade kollegor på Lawline så kan du kontakta dem här.

Relevanta bestämmelser i köplagen

En vara är att anse som felaktig om dess standard avviker ifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket). En köpare är dock förhindrad att åberopa fel som hen kände till eller borde ha känt till vid tidpunkten för köpet (20 § första stycket). En säljare är ansvarig för fel som förelåg då varan avlämnades, även om felen uppenbarar sig senare (21 § första stycket). Köparen är å sin sida skyldig att reklamera varan inom skälig tid från det att hen märkte eller borde ha märkt att felet existerade (32 §).

Om reklamationen sker inom skälig tid, och det faktiskt är fråga om ett fel, är köparen berättigad till åtgärd från säljarens sida. Av köplagen framgår att avhjälpande (d.v.s. reparation) eller omleverans i första hand ska tillämpas. Eftersom det här är fråga om en affär mellan två privatpersoner, och säljaren sannolikt inte är intresserad av att betala 46 000 kr i reparationskostnader eller har möjlighet att leverera en ny bil, är det snarare prisavdrag eller hävning som bör komma i fråga.

Gällande prisavdrag så ska det motsvara skillnaden mellan varan i avtalsenligt och felaktigt skick vid tidpunkten för avlämnandet (38 §). Eftersom bilen nu är redo för skroten så ligger det nära till hands att bestämma prisavdraget till hela köpeskillingen (du har ju i praktiken köpt en värdelös bil under förutsättning att de aktuella felen existerade redan vid överlämnandet av bilen).

I sista hand kan hävning av köpet aktualiseras (d.v.s. att bilen återlämnas till ägaren och du får pengarna tillbaka). För att det ska ske måste felet vara väsentligt och säljaren ska vara införstådd med att felet är just väsentligt (39 § första stycket). Dessutom måste en hävningsförklaring lämnas inom skälig tid (andra stycket samma paragraf). Förutom reklamation är det alltså nödvändigt att framföra ett önskemål om hävning (vilket förstås kan ske genom samma meddelande).

Avslutningsvis föreligger en generell rätt till skadestånd till följd av ett vara är felaktig (40 § första stycket). En säljare är därmed t.ex. skyldig att betala kostnaden för att bärga en felaktig bil till en verkstad.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1387)
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (94350)