Vad kan jag göra när grannen skadat min mark?

2020-10-11 i Skadestånd
FRÅGA
stugägare byggt stuga 2 m in på vår mark lantmäteriet beslut servitutväg på marken vi hindrades anlägga vägen där hindret var nu nekar de ersätta merkostnaden intånget är uppenbart avsiktligt då vi hittade hennes gränsrör . polisanmälan ? stämmning? eller Fakturering. fotografier och vittnen finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga utifrån dels det du skrivit ovan, dels den korrespondens vi för per e-post har en granne ansökt om att få servitut till sin tomt via er fastighet. Lantmäteriet beslutade och ni anlitade ett företag för utsättning av gräns mot ytterligare en granntomt. Ni hittade då gränsrör nedböjt i gräs och ris, en lastbilslast med grus och en byggnad in på er mark. Ni påtalade att det måste flyttas och om det inte var flyttat när anläggning av väg skulle utföras fick den som inträngt på er mark iordningställa området som hindrade vägbygget. Den 24 juni 2020 började ni anlägga vägen, hindren fanns kvar (bilder och vittnen finns). Ungefär två veckor senare flyttades hindren men grannen nekade att iordningställa området. För er innebär det en ny etablering av maskiner och utrustning vilket dels inte är helt lätt, dels är kostsamt. Du undrar nu vad ni ska göra.

Som jag förstått det utifrån den komplettering du sände per e-post finns det inte längre någon stuga som går in på er fastighet. Om så hade varit fallet regleras detta i 3 kap. 12 § jordabalken. Vad som gäller är till stor del beroende av om anläggningen byggts så den inkräktar på annan fastighet med avsikt eller av grov vårdslöshet. Om det inte skett med avsikt eller grov vårdslöshet krävs det i regel inte att grannen river sin stuga, däremot har man som fastighetsägare rätt till ersättning. Jag kommer inte att gå närmre in på reglerna då jag förstår det som att det inte längre finns någon stuga som går in på er fastighet.

Det jag förstår att det tvistas om är att grannen vägrar att iordningställa området där det funnits en stuga och legat en lasbilslast med grus. Det kan eventuellt argumenteras för att det utgör brottet skadegörelse (jfr 12 kap. 1 § brottsbalken). Utan någon vetskap om vad som skett kan jag tyvärr inte uttala mig närmre i ärendet. För att få prövat om huruvida det utgör brottet skadegörelse är min rekommendation att du gör en polisanmälan genom att vända dig till din närmsta polisstation eller genom att ringa 114 14.

Har din granne skadat din mark genom att gräva på den m.m. kan du, oavsett om det räknas som ett brott eller ej, föreligga ett skadeståndsansvar. Om det räknas som ett brott har du rätt att därmed begära skadestånd för den skada som orsakats. Om det inte räknas som ett brott (eller du inte polisanmäler) är det möjligt att civilrättsliga väcka talan mot grannen (dvs. att stämma din granne). Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ska ersätta den. Om din granne har skadat din mark kan det därmed aktualiseras ett skadeståndsansvar.

Min rekommendation är att du, för det fall att du anser att ett brott har begåtts, kontaktar polisen. För att ta ställning till huruvida du kan nå framgång med att stämma din granne civilrättsligt är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan, som ombud för dig, sända ett kravbrev till grannen med begäran om ersättning. Om grannen vägrar gå med på det kan juristen även företräda dig i domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (70)
2021-04-11 Ska reparationskostnader för kattkiss ersättas?
2021-03-06 Min granne har beskurit en inte helt obetydlig del av mitt äppelträd - Vad gäller?
2020-12-23 köparens dröjsmål
2020-12-12 Har man rätt till hyresnedsättning ifall man inte får vistas i en lokal på grund av åtgärder mot ohyra?

Alla besvarade frågor (92013)