FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder16/01/2021

Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?

Hej! Jag är 24 år gammal och stal 3500kr i kontanter på min arbetsplats. När det sedan efter några veckor upptäcktes att det var jag så erkände jag stölden för min chef.

Min chef ringde mig dagen efter jag erkänt och erbjöd att skicka ett skuldbrev där jag betalar tillbaka de 3500kr jag stulit. Som jag sa ja till och inväntar brev. Jag har tidigare blivit dömd för ringa stöld när jag var 18 år. Min arbetsplats kommer göra en polisanmälan oavsett.

Vad kan jag förväntas att få för straff då jag mest är orolig för fängelse?

Spelar det också någon roll vad jag får för straff om jag väljer att betala tillbaka pengarna eller inte?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har gjort dig skyldig till stöld efter att ha stulit 3 500 kr i kontanter av din arbetsgivare. Denne har aviserat att man kommer att göra en polisanmälan varför du undrar vad som kommer att hända i påföljdshänseende. Till saken hör att du tidigare, vid ett tillfälle, har blivit dömd för liknande brottslighet (ringa stöld) och du är därför rädd för att ett eventuellt fängelsestraff kommer att dömas ut den här gången. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är brottsbalken (BrB).

Stöld och straffvärde, vad gäller?

Det så kallade abstrakta straffvärdet för stöld av normalgraden är lägst 14 dagars fängelse och som högst kan det bli fråga om ett fängelsestraff som löper i två år, 8 kap. 1 § och 26 kap. 1 § 2 st. BrB. Är gärningen med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa döms istället gärningsmannen för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB (tidigare beteckning för brottet var snatteri). Högsta domstolen (HD) har i ett avgörande uttalat att gränsen mellan ringa brott och ett brott av normalgraden vid stöld i butik går vid 1 000 kr (se rättsfallet NJA 2009 s. 586). Om tillgreppet sker utanför en butik kan gränsen sättas lägre beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör sig skyldig till (jfr NJA 1995 s. 561 där ett tillgrepp om 140 kr ur två handväskor ansågs utgöra ett brott av normalgraden).

Medan det abstrakta straffvärdet är det straffvärde som framgår av den aktuella straffskalan i lagtexten utgör det konkreta straffvärdet ett mått på svårheten av viss gärning i det enskilda fallet. Straffvärdebedömningen av ett brott sker med utgångspunkt i bestämmelserna i 29 kap. 1-3 §§ BrB och ligger sedan till grund för valet av påföljd och den slutliga så kallade straffmätningen. Bedömningen av straffvärdet blir dock av förklarliga skäl ganska svårt att med säkerhet säga någonting om utan ingående kunskap om de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för ditt tillgreppsbrott. Men utifrån den information som finns i nuläget torde det inträffade betraktas som en stöld av normalgraden och motsvara ett straffvärde på bötesnivå.

Påföljdsvalet, vad gäller?

I Sverige föreligger det en presumtion (antagande) mot fängelse vid påföljdsvalet eftersom det av 30 kap. 4 § 1 st. BrB framgår att rätten (domstolen) vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse och i det här sammanhanget ska de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB beaktas. Det ska dock noteras att ovanstående inte gäller vid valet mellan böter och fängelse och min bedömning enligt ovan utmynnade som sagt i att din gärning hade ungefärligt straffvärde som motsvarade böter. Här förtjänas det ändå att säga att som skäl för fängelse brukar, förutom straffvärdet, hänsyn även tas till brottslighetens art och den tilltalades tidigare brottslighet, 30 kap. 4 § 2 st. BrB. När det gäller straffvärdet kan det konstateras att brott med ett straffvärde på ett års fängelse eller mer i regel brukar leda till ett fängelsestraff. Om straffvärdet däremot understiger ett år fordras att det antingen är motiverat att döma till fängelse på grund av brottets art eller att det rör sig om återfall i brottslighet. Med artbrott menas en brottslig gärning som av allmänpreventiva skäl (moralbildande och avskräckande skäl) bedöms extra viktig att belägga med en sträng påföljd trots att straffvärdet eventuellt inte är särskilt högt. Stöld utgör dock inte något artbrott och din tidigare stöld ägde rum för sex år sedan och var av tämligen bagatellartad karaktär. Dessutom menar jag återigen att straffvärdet den här gången inte ens motsvarar ett kortare fängelsestraff varför min bedömning är att du inte torde behöva oroa dig för någon frihetsberövande påföljd.

När det sedan gäller återbetalningen har jag dessvärre svårt att se den kommer att få någon bäring på den straffrättsliga bedömningen eftersom du planerar att betala tillbaka pengarna först nu efter att du har blivit upptäckt. Någon skadeståndsskyldighet lär i och för sig inte bli aktuell då skadan kommer att repareras inom kort och då genom det inbetalningskort som du i dagsläget väntar på. Men för prövningen av själva skuldfrågan får detta ingen betydelse, den straffsanktionerade (brottsliga) gärningen (stölden) har du ju redan förövat.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut varför vi inte heller kan bistå dig om du skulle behöva en försvarare. I så fall måste du vända dig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”