Vad kan jag få för straff?

FRÅGA
Hej en tjej satt på min backlucka utan att jag visste om det och när jag backade ramlade hon av och sedan backade jag över henne. Är just nu misstänkt för grovt vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada då hon skadades riktigt rejält. Kan även nämna att det var en a traktor och jag kunde inte se bakåt då jag har en plywood skiva bakom sätena så det enda jag kan se bakåt är i backspeglarna och då ser jag inte bakluckan. Undrar nu vad jag kan förvänta för straff och hur länge jag ska räkna med att bli av med kortet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, vill du veta vad du kan få för påföljd för grov vårdslöshet i trafik och grov vållande till kroppsskada. Du undrar även hur länge du kan bli av med körkortet p.g.a. det.

Grov vållande till kroppsskada
Brottet regleras i 3 kap 8 § brottsbalken, BrB. Av bestämmelsen framgår att den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms till vållande till kroppsskada till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms man till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömning av om brottet är grovt skall enligt lagen särskilt beaktas: (1) om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. (2) Om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Begås handlingen med uppsåt, bedöms den till misshandel vilket behandlas i 3 kap 5 § BrB.

Grov vårdslöshet i trafik
Enligt 1 § 2 st lagen om straff för vissa trafikbrott, kan någon dömas för grov vårdslöshet i trafik under förutsättning att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att personen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Påföljden för detta är fängelse i högst två år.

Av praxis framgår det att, i normalfallet, bestäms påföljden till ett kortare fängelsestraff och att även villkorlig dom jämte samhällstjänst ibland också dömts ut. Se RH 2004:86 och RH 1999:149.

Döms någon för grov vårdslöshet i trafik ska även körkortet återkallas enligt 5 kap 1 och 3 §§ körkortslagen (KörkL). Körkortet kan dock återkallas även utan fällande dom om personen brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen inte kan anses som ringa enligt 5 kap 3 § 1 st 4p. Körkl.

Vid återkallelse av körkort bestäms en så kallad spärrtid och under den tiden får personen inte ansöka om ett nytt körkort. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år. Döms personen för grov vårdslöshet i trafik kommer spärrtiden att vara minst ett år enligt 5 kap 6 § KörkL. Är spärrtiden längre än ett år måste personen erhålla ett nytt körkortstillstånd och göra ett nytt godkänt förarprov enligt 5 kap 14 § KörkL.

Gemensam påföljd?
När en person döms för flera brott ska personen dömas till en gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet enligt 30 kap 3 § BrB. Exakt vad påföljden blir är väldigt svår att avgöra eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hur görs påföljdsbestämningen?
För att kunna avgöra vad påföljden kommer att bli, ska brotten sammanlagda straffvärde och ett sammanslaget straffmätningsvärde beaktas (29 kap 1 § BrB).

Vid bedömningen av straffvärdet tas hänsyn till den skada, kränkning, eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Fortsättningsvis ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person, samt den avsikt eller motiv som personen haft. För att vidare kunna bedöma det aktuella straffvärdet för brottet, skall både försvårande och förmildrande omständigheter beaktas, 29 kap 2 – 3 §§ BrB.

Vidare, ser man till bl.a. återfall i brottslighet och ungdomsrabatten. En person som har fyllt 18 år men inte 21 år får endast dömas till fängelse om det finns särskilda skäl för det enligt 30 kap 5 § andra stycket BrB.

Återfall i brott kan påverka valet av påföljd, exempelvis kan det motivera att fängelse väljs framför skyddstillsyn om gärningsmannen upprepade gånger begår brott. Däremot ska återfall tillämpas restriktivt som grund för ett strängare straff. Huvudreglerna som gäller om straffvärdet är över ett år är att fängelse skall dömas ut. Om straffvärdet är under ett år ska domstolen istället ge villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Ditt fall
Det är som sagt svår att avgöra vad exakt ditt straff kommer att bli eftersom bedömningen görs från fall till fall. Av information du gett ovan är det svårt att avgöra exakt vilket straff du kommer att få.

Det är lite svårt att se huruvida du skulle bli fälld för grov vållande till kroppsskada eftersom ingen av det som särskilt ska beaktas vid bedömning för brottet är uppfyllda. Detta är dock baserad på informationen ovan.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93136)