Vad kan ett avslag vid ansökan om strandskyddsdispens (brygga) baseras på?

2018-10-25 i Fastighet
FRÅGA
Hej jag är delägare i en jordbruksfastighetMöja sthlm. skärgård om 9 ha 1/3 fastigheten är indelad naturreservat,biotypskyddat omr.I Lantmäteriets arkiv Härnösand finns ett servitut ,förmån inskrivet om rätt att anlägga brygga med tillhörande byggnad (båthus)Vid hamnanläggning som ligger i områdesamfällighet gemensam (inskrivningsdag1969 ,platsen är en gemensam hamnanläggning ,efter jag hört skall dispens strandskydd,brygga ,bygglov byggnad, bodsökas kommun byggmadsnämnd VärmdöMin fråga är om ,angående avslag skulle blivarför, anledning med tanke på restriktioner allmänhet hindrad strandvegetation mm.,gemensam hamnanläggning befintliga.Och i så fall vilka förutsättningar att överklaga Länsrätt som föreligger ,eller är det reko.enderatatt rådgöra med jurist ,konsult attvilka möjligheter finns osvMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om strandskydd och dispens från strandskydd finns i 7 kap. miljöbalk (1998:808) (MB).

Strandskyddet

Strandskydd råder vid hav, insjöar och vattendrag (7 kap. 13 § MB). Strandskyddet omfattar normalt sträckan från strandlinjen och 100 meter upp på land och ut i havet. Länsstyrelsen har även möjlighet att besluta om att utvidga strandskyddet till 300 meter (7 kap. 14 § MB). Mindre bryggor behöver generellt inte bygglov. Eftersom området är strandskyddat, är dock huvudregeln att du ej får lägga ut en brygga (7 kap. 15 § MB). I 7 kap. 15 § p. 2 MB regleras detta såsom att " byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt". Märk alltså att åtgärder som avhåller allmänheten från att beträda ett område kräver dispens – åtgärderna behöver inte innebära att området blir förbjudet att beträda såsom tomt. Exempel är att sjöbodar eller fiskebodar görs om så att de kan användas som fritidshus eller att staket ställs upp, trädgårdsrabatter eller gräsmattor anläggs eller att bryggor byggs – allt med verkan att området i närheten i motsats till tidigare gör ett privat intryck, fast passage är tillåten.

Beträffande förbuden i 7 kap. 15 §MB får dessa anses gälla utanför hemfridszonen, det vill säga. utanför den etablerade tomtplatsen. Projekt inom tomtplatsen blir alltså i princip dispensfria, utom i de fall projektet kan befaras utöka den etablerade tomtplatsens storlek, eller störa växt- och djurlivet på ett väsentligt sätt utanför den etablerade tomtplatsen. Det sist sagda innebär, i praktiken, svåra gränsdragningar inför prövningar och inom tillsynen.

Hemfridszonen, som miljörättsligt begrepp, är därmed reserverad för området i nära anslutning till sökandens bostad. Utanför hemfridszonen gäller allemansrätten, även om enskilda byggnader eller anläggningar kan legaliseras genom strandskyddsdispens.

Ett praktiskt exempel på en prövningssituation kan vara att sökanden avser att återuppföra/renovera en brygga som angör land inom sökandens hemfridszon och i övrigt kan anses laglig till följd av sin "föregångare". I det fall den nya konstruktionen till följd av sin beskaffenhet, längd eller på annat sätt får anses mäktigare än sin föregångare, kan strandskyddsdispensen förenas med villkor som exempelvis förbud mot privatskyltar på bryggan, eller ett förbud mot att förse bryggan med bänkar, solskydd eller andra fasta installationer som kan verka avhållande för den som från sjösidan skulle vilja rasta en stund på bryggan.

Poängen med denna typ av villkor är att den nya anläggningen inte får medföra en de facto utökning av sökandens hemfridszon.

I 7 kap. 18 a-d §§ MB finns skälför att bevilja dispens.

Praxis

I MÖD M 1020/10 ansågs en större brygganläggning innebära ett större intrång i strandskyddet än vad som krävs för att tillgodose sökandens intresse av en anpassad brygga.

I MÖD 2011:29 bedömdes det att bryggan kunde hindra eller avhålla allmänheten från att beträda allemansrättsligt tillgängligt område, samt dessutom väsentligt försämra livsvillkoren för djur och växter genom att bidra till fragmentisering av ekosystemet i den hårt exploaterade miljön i Stockholms skärgård.

Rådfråga myndighet

Frågan huruvida förbuden i 7 kap. 15 § MB i verkligheten aktualiseras, blir ytterst en bedömning som måste hanteras inom det enskilda ärendet. En markägare, vars fastighet omfattas av strandskydd helt eller delvis, kommer i praktiken att antingen själv behöva rådfråga tillsynsmyndigheten alternativt den myndighet som ska utföra prövningen av en eventuell strandskyddsdispens, om nu en sådan dispens kan komma att behövas.

Slutsats

Huvudregeln är att dispens krävs för att brygga ska få anläggas inom område med strandskydd. I det fall bryggan inte hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda allmänning, eller annan passage som är tillåten, kan dispens beviljas. Är det inte fråga om en större byggnation, eller att den inte väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter genom att bidra till fragmentisering av ekosystemet, bör även detta tala för dispens. Uppförs bryggan på egen tomtmark, kan även detta medföra dispens, förutsatt att omkringliggande miljö inte tar skada.

Anledningar till avslag är alltså större bryggor, särskilt i de fall bryggan avhåller allmänheten från att beträda allmänning eller fri passage, samt i de fall bryggan medför skada för miljön.

Jag rekommenderar dock att du kontaktar tillsynsmyndigheten alternativt den myndighet som ska utföra prövningen i ditt fall. Skulle du få avslag rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline för att få biträde av en jurist avseende överklagan.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (393)
2019-04-01 Lagfartskostnader vid arv
2019-03-30 Samfällighet och att företräda en medlem genom fullmakt
2019-03-30 Hus på ofri grund - hur blir det fastighetstillbehör?
2019-03-29 Varför står jag inte som taxerad ägare?

Alla besvarade frågor (67946)