Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?

2021-12-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad kan jag göra åt att grannen knackar i väggen när jag sover eller skriker när jag duschar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller om du t.ex. bor i ett radhus. Svaret på din fråga blir lite olika beroende på hur du faktiskt bor och därmed kommer jag gå igenom alla tre alternativen.

Alternativ 1, du bor i en hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt regleras din fråga i jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för "hyreslagen".

Störningar som skäligen inte bör tålas

En hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö och att det skäligen inte bör tålas (JB 12 kap. 25 § första stycket). Det ska alltså göras en skälighetsbedömning om vad som enligt den allmänna uppfattningen bör tålas. Störningar kan exempelvis vara nedskräpning och störande ljud.

En hyresgäst i ett lägenhetshus måste acceptera ljud och andra störningar om hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar ska du som hyresgäst inte behöva tåla. Störande ljud som sker under nattetid och som sker återkommande bör du som hyresgäst i alla fall inte behöva tåla.

Bedömningen av om störningarna skäligen bör tålas beror bland annat på hur ofta störningarna uppstår, hur länge störningarna har pågått, vid vilken tid som störningarna pågår samt om hur mycket det låter. Det framgår inte av din fråga hur omfattande störningarna är, men gällande störningarna på natten bör inte dessa accepteras. Gällande skriken från grannen är det avgörande hur högt grannen skriker, hur ofta det sker osv.

Tillsägelse från hyresvärden

Om det förekommer störningar i boendet ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse om att störningarna ska upphöra omedelbart (JB 12 kap. 25 § andra stycket). Hyresvärden ska även underrätta socialnämnden om störningarna.

Vad bör du göra?

Mitt första råd är att du pratar med din granne om att du tycker att den stör. Det är kanske den snabbaste lösningen att bli av med störningarna, om exempelvis grannen inte är medveten om att den stör. Om grannen inte lyssnar på dig, eller om du inte har lust att prata med din granne, bör du prata med din hyresvärd om störningarna. Detta eftersom hyresvärden har en skyldighet att säga till din granne om störningarna.

Om grannen inte rättar sig efter tillsägelsen från hyresvärden har hyresvärden rätt att säga upp hyresförhållandet pga. störningarna (JB 12 kap 42 § första stycket 9 punkten).

Det kan noteras att hyresvärden inte har en lagstadgad skyldighet att agera så att störningarna upphör, utan hyresvärden är endast skyldig att ge en tillsägelse. Om din hyresvärd inte skulle agera för att få störningarna att upphöra, kan du dock göra en ansökan till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta om ett åtgärdsföreläggande som tvingar hyresvärden att agera, om den störning du upplever klassas som en så pass allvarlig störning som inte skäligen bör tålas enligt JB 12 kap. 25 §. Här kan det vara en bra idé att tala med Hyresgästföreningen först som kan hjälpa dig med bedömningen om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång i hyresnämnden.

Alternativ 2, du bor i en bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt regleras din fråga i bostadsrättslagen (BRL).

Störningar som inte skäligen bör tålas

En bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö, som inte skäligen bör tålas (BRL 7 kap. 9 § första stycket). Även i detta fall när det handlar om en bostadsrätt, får alltså inte bostadsrättsinnehavaren störa sina grannar på ett sätt som inte hör till ett normalt liv.

Här sker alltså samma bedömning av om störningarna anses som tillräckligt allvarliga, som om det hade rört sig om en hyresrätt. Störningar på nattetid är som sagt något som skäligen inte bör tålas, men om det sker någon enstaka gång kanske inte störningen är tillräckligt allvarlig.

Tillsägelse från styrelsen i bostadsrättsföreningen

Om det förekommer störningar ska bostadsrättsföreningen, dvs. styrelsen, ge bostadsrättsinnehavaren/din granne en tillsägelse om att störningarna ska upphöra omedelbart (BRL 7 kap. 9 § andra stycket). Styrelsen ska även underrätta socialnämnden om störningarna.

Vad bör du göra?

Även i detta fall kan du börja med att höra av dig till grannen och förklara att den stör dig. Om det inte löser sig bör du tala med styrelsen i bostadsrättsföreningen, eftersom styrelsen är skyldig att säga till grannen om störningarna.

Om störningarna inte upphör efter tillsägelsen kan den störande grannen bli uppsagd för förverkande och grannen behöver då flytta från bostadsrättsföreningen (BRL 7 kap. 18 § 5 punkten).

Styrelsen har faktiskt en skyldighet att agera om en bostadsrättsinnehavare anmäler att det förekommer störningar från en granne om störningarna innebär hinder eller olägenhet i nyttjanderätten av bostaden (BRL 7 kap. 4 § och 2 §). Det följer av ett rättsfall att styrelsen har en skyldighet att agera vid störningar av viss grad samt att detta kan leda till nedsättning av årsavgiften för de boende som störs och även skadestånd kan krävas i vissa fall (se rättsfallet RH 2014:1).

Alternativ 3, du bor i en villa/ett radhus

Om du bor i ett radhus finns det vissa grannelagsrättsliga regler i jordabalken (JB) 3 kap. som kan bli aktuella för de aktuella störningarna som du får utstå.

Var och en ska vid nyttjandet av sin egen eller annans egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning (JB 3 kap. 1 §).

I villaområden förväntas grannar dock kunna tåla vissa mindre störningar som kan betraktas som vanliga i omgivningen. Ett större tålamod förväntas av bosatta i villaområden jämfört med exempelvis boende i lägenheter. Det får avgöras i det enskilda fallet om den aktuella störningen inte bör tålas av omgivningen, dvs. skriken och knackningarna i väggarna.

Mitt råd till dig är att kontakta din granne och förklara att du blir störd av ljuden. Det finns en möjlighet att vända dig till kommunen och be dem åtgärda störningarna från grannen, men då måste det röra sig om allvarliga och återkommande störningar under tider som inte anses som acceptabla. I din aktuella situation tror jag inte att det skulle röra sig om sådana störningar, då det krävs ett mer omfattande "oljud" för att kommunen ska gripa in och att det kan anses som en olägenhet för människors hälsa.

Sammanfattning

Beroende på hur du bor blir svaret på din fråga lite olika. Oavsett om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller i ett radhus kan ett första steg vara att ta kontakt med din granne och be den att upphöra med de aktuella störningarna. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt har dock hyresvärden respektive styrelsen i bostadsrättsföreningen en skyldighet att ge en tillsägelse till din granne, ifall störningen inte skäligen kan tålas. Störningar som kommer från ett normalt liv bör tålas, men oljud på nattetid behöver du inte tåla som utgångspunkt. Om grannen inte upphör med störningarna kan grannen bli uppsagd för förverkande och grannen får då flytta ut. Om det rör sig om en hyresrätt, så kan du anmäla störningarna till hyresnämnden ifall hyresvärden inte agerar. Om du istället bor i en bostadsrätt har styrelsen en skyldighet att agera och din årsavgift kan sättas ned. Ifall du bor i ett radhus förväntas du tåla mer störningar från dina grannar, jämfört med boende i en lägenhet. Kommunen kommer då troligtvis inte hjälpa dig med störningarna.

Hoppas att det löser sig med störningarna från grannen samt att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98655)