Vad innefattas i ett "väsentligt avtalsbrott"?

Hej!

Jag undrar vad som innefattas i ett "väsentligt avtalsbrott"? Detta är vad vår elleverantör uppgav för att stänga av vår el.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom jag inte har någon information om specifika omständigheter i ditt fall, kommer mitt svar att bli ganska översiktligt. Jag utgår i svaret från att du som ställer frågan är konsument och inte näringsidkare.

Krav på väsentlighet vid hävning

Kravet på väsentlighet vid hävning av avtal är en allmän princip inom avtalsrätten.

11 kap. ellagen gäller överföring och leverans av el till konsumenter, enligt kapitlets 1 §. Enligt 11:3 1 st. ellagen får överföring av el avbrytas om konsumenten genom väsentligt avtalsbrott försummar sina skyldigheter. Avtalsbrott från konsumentens sida skulle t.ex. kunna utgöras av att säkerhetsföreskrifterna inte följs eller av bristande betalning (troligtvis det vanligaste avtalsbrottet från konsumentsidan).

Här finner du ellagen. Lagrumshänvisningarna nedan leder dit.

Om det sker rättelse efter uppmaning får elen inte stängas av

Jag vet inte vad som ligger till grund för avstängningen av el i ditt fall men oavsett ska konsumenten, enligt 11:3 2 st. uppmanas att inom viss tid rätta till försummelsen innan avstängningen samt meddelas att elen annars kan komma att avbrytas. Om konsumenten rättar till försummelsen får överföringen av el inte avbrytas.

I 11:4 finns särskilda bestämmelser om när avtalsbrottet består av försummad betalning. Då ska konsumenten, sedan tiden för rättelse enligt 11:3 2 st. gått ut, uppmanas att betala inom tre veckor från det att hen har delgetts uppmaningen plus en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas.

Om betalnings sker, om konsumenten och leverantören är oense om betalningen eller om socialnämnden tar på sig betalningen, får elen inte avbrytas enligt 11:4 2 st.

Flera omständigheter beaktas vid en väsentlighetsbedömning

När en bedömning ska göras om ett avtalsbrott är att anse som väsentligt tar man hänsyn till flera faktorer, framför allt avtalsbrottets betydelse för den drabbade parten (elleverantören i ditt fall) och när det gäller bristande betalning tar man i bedömningen hänsyn till bland annat skuldens storlek samt antalet obetalda avgifter.

Avslutningsvis

I och med att man tar hänsyn till specifika omständigheter i enskilda fall när man gör en bedömning gällande väsentligheten är det svårt att ge ett klart svar på frågan vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott men jag hoppas att du känner att du fått viss vägledning i frågan.

Jag skulle föreslå att du kontaktar din elleverantör och hör dig för på vilka grunder de stängde av elen i ditt fall och undersöker möjligheterna för att lösa situationen er emellan. Kanske kan avtalsbrottet avhjälpas nu.

Med vänliga hälsningar

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”