Vad innebär uttagsbeskattning?

2021-03-20 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag och några vänner har ett ölbryggeri, ett microbryggeri. Vi brygger öl till försäljning och säljer till dem som har serveringstillstånd.Jag undrar nu om vi får ta hem öl till oss själva för eget bruk? Vilka regler gäller i så fall för alkoholskatt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

22 kap. Inkomstskattelagen (IL) behandlar frågan om uttag av tillgång ur näringsverksamheten.

I näringsverksamhet gäller att uttag av tillgång medför en beskattning som är likadan med den som skulle inträtt vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning, detta kallas för uttagsbeskattning. Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska skattemässigt behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.

Vad innebär uttagsbeskattning?

Uttagsbeskattningsbestämmelserna i 22 kap. IL gäller vid uttag av en tillgång ur näringsverksamhet. För juridiska personer betyder det alla tillgångar omfattas. För fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet omfattar uttagsbeskattning de tillgångar där ersättningen för en avyttring tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Av 15 kap. IL framgår den grundläggande bestämmelsen att till inkomst i näringsverksamhet hänförs sådana inkomster som normalt är att räkna med i verksamheten. Hit hör främst inkomster av sålda varor eller utförda tjänster. Öl är en omsättningstillgång i er verksamhet som omfattas av uttagsbeskattningsbestämmelserna.

Beroende på vilket företagsform ni bedriver verksamheten i, kan olika bestämmelser anses vara tillämpliga. I 22 kap. 2 § IL föreskrivs att uttag avser att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk. Uttags kan även ske när den skattskyldige överlåter en tillgång till ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat, 22 kap. 3 § IL.

Det är värt att notera att med den skattskyldige avses den som bedriver verksamheten, dvs. t.ex. enskild näringsidkare eller ett aktiebolag.

Om det har skett ett uttag, ska detta behandlas som om en avyttring skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet, 22 kap. 7 § IL. Detta innebär att det uppstår en beskattningsbar intäkt i er verksamhet som motsvarar det pris som ni skulle ha fått om tillgången bjudits ut på marknaden vid vanlig försäljning. Är ni skattskyldiga till mervärdesskatt kan även uttagsbeskattning för mervärdesskatt aktualiseras, 2 kap. 1 § IL. Precis som vid en normal försäljning ska utgående mervärdesskatt redovisas i sitt egna system. Den intäkt som inkomstbeskattas blir däremot marknadsvärdet exklusive mervärdesskatt.

I 8 § lagen om alkoholskatt uppges vilka som är skattskyldiga för alkoholskatt. Bland annat är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol skattepliktig. Bestämmelser om beräkning av alkoholskatten återfinns i 2-4 §§ lagen om alkoholskatt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96383)