Vad innebär texten i min svärmors äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej,kan ni förklara vad detta innebär:Vi har genom tidigare äktenskapsförord förordnat att viss gendom i vårt bo skall vara utesluten från giftorätt. Genom detta nya äkt. skaps föord bestämmer vi att all egendom som eljet skall vara ena makens enskilda istället vara dennes giftorättsgods såvitt ej annat följer av stadgandet i kap 7 paragraf 2 i äktenskapsbalken.Min svärmpr har nyligen blivi änka o oroar sig.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Till att börja med vill jag beklaga er förlust.

Om jag har förstått dig rätt så kommer den text som du återger från ett äktenskapsförord mellan din svärmor och hennes avlidne make.

Jag kommer att gå igenom texten och presentera hur jag tolkar den, bit för bit. För tydlighetens skull har jag delat upp den text som du återger i tre delar.

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.

Del 1 – Det tidigare äktenskapsförordet

"Vi har genom tidigare äktenskapsförord förordnat att viss gendom i vårt bo skall vara utesluten från giftorätt."

Detta betyder att din svärmor och hennes make tidigare har avtalat att en del av deras respektive egendom ska vara enskild egendom.

Egendom som är enskild är utesluten från giftorätt, vilket innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan din svärmor och hennes make (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). En bodelning ska göras vid en skilsmässa eller om någon av dem avlider (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB).

Egendom är giftorättsgods som utgångspunkt och ska därmed ingå i en bodelning. Det krävs att egendomen aktivt omvandlas till enskild för att den ska kunna undantas från en bodelning (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB). Det kan bland annat göras genom ett äktenskapsförord, så som din svärmor och hennes make alltså har gjort (7 kap. 2 § första stycket, första punkten ÄktB).

Det tidigare äktenskapsförordet innebar sammanfattningsvis att "viss egendom" skulle bli enskild och därmed förbli vardera makens egen vid en eventuell bodelning. Förmodligen var det specificerat i det förra äktenskapsförordet vilken egendom som avsågs.

Del 2 – Det nya äktenskapsförordet ersätter det tidigare

"Genom detta nya äkt. skaps föord bestämmer vi att all egendom som eljet skall vara ena makens enskilda istället vara dennes giftorättsgods (…)"

Det nya äktenskapsförordet ersätter automatiskt det gamla äktenskapsförordet (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).

Därmed har makarnas egendom ändrat karaktär igen, eftersom de i detta nya avtalet verkar ha beslutat att all deras respektive enskilda egendom ska återomvandlas till giftorättsgods.

Det innebär i sin tur att den egendom som tidigare skulle undantas från en bodelning istället ska ingå i en eventuell sådan (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB).

När din svärmors make nu har avlidit ska en bodelning ske mellan dem, eftersom de var gifta när han dog (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det nya äktenskapsförordet medför då att den egendom som tidigare var enskild nu är giftorättsgods och därför ska ingå i deras bodelning.

Del 3 – All enskild egendom ska inte omvandlas till giftorättsgods

"(…) såvitt ej annat följer av stadgandet i kap 7 paragraf 2 i äktenskapsbalken."

Detta innebär ett undantag från "del 2" ovan.

Som jag nämnde under "del 1" kan egendom bara bli enskild om den aktivt omvandlas till sådan, vilket bland annat kan ske genom ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § första stycket, första punkten ÄktB).

Egendom kan dock även bli enskild genom att det skrivs in särskilt i ett gåvobrev, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket, andra till femte punkten ÄktB). I de här fallen är det någon annan än din svärmor och hennes make som har bestämt att egendomen ska vara enskild. Till exempel kan din svärmor ha fått egendom testamenterad till sig med villkoret att egendomen ska vara hennes enskilda egendom.

Jag tolkar därför den här textdelen som att sådan enskild egendom som har blivit enskild på ett annat sätt än genom makarnas tidigare äktenskapsförord fortfarande ska ses som enskild.

Med andra ord ska egendomen inte ingå i deras bodelning om den har blivit din svärmors eller hennes makes enskilda egendom genom en utomstående persons gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnande. Med utomstående menar jag en annan person än din svärmor eller hennes make.

Det är inte säkert att någon av dem äger sådan enskild egendom, men om den finns ska den alltså förbli enskild. "Del 2" av det nya äktenskapsförordet omfattar därmed inte den egendomen.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan innehållet i den text som du återger sammanfattas så här:

- Del 1: Din svärmor och hennes avlidne make har haft ett annat äktenskapsförord tidigare. Det innebar att "viss egendom" som de då ägde blev omvandlad från giftorättsgods till enskild egendom. Därmed bestämde de att den egendomen inte skulle ingå i en bodelning om en sådan skulle bli aktuell för dem.

- Del 2: Det nya äktenskapsförordet har automatiskt ersatt det tidigare äktenskapsförordet. Därmed har den egendom som gjordes enskild genom det tidigare äktenskapsförordet blivit återomvandlad till giftorättsgods. Det innebär att den ska ingå i en bodelning mellan dem. En bodelning har nu blivit aktuell, eftersom din svärmors make har avlidit.

- Del 3: För det fall att din svärmor eller hennes make har ägt enskild egendom som har blivit enskild genom en utomstående persons gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnande ska den förbli enskild. Den ska alltså inte påverkas av att äktenskapsförordet i övrigt anger att all deras enskilda egendom ska omvandlas till giftorättsgods.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll