Vad innebär lämplighetskravet i 23 § LSS, och vilka måste uppfylla kravet?

FRÅGA
Hej!Vad innebär lämplighet i övrigt enligt 23 paragrafen LSS?Ska både bolaget och företrädare uppfylla detta krav?Om ett bolag har skatteskulder och hela styrelsen avgår är bolaget fortfarande olämpligt då?Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vilka omfattas av tillståndsplikten i LSS?

23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) handlar om tillstånds- och anmälningsplikt. Enligt 23 § första stycket LSS får inte en enskild person utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg bedriva verksamhet med stödinsatser på ett yrkesmässigt sätt. Tillståndsplikten omfattar både fysiska och juridiska personer.

En fysisk person är en människa, medan en juridisk person är en personsammanslutning som har egen rättskapacitet, det vill säga som kan skaffa sig rättigheter och ta på sig skyldigheter, exempelvis ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

Stödinsatserna som inte får bedrivas utan tillstånd räknas upp i 9 § 2-10 punkten LSS, och är till exempel personlig assistens, ledsagarservice, boende i familjehem eller korttidstillsyn.

Enligt 23 § andra stycket LSS krävs också kunskap om andra regler kring verksamheten är vad som bestäms i LSS, till exempel arbetsrättsliga regler, eller regler som styr vilken i bolagsform verksamheten bedrivs. I fråga om en juridisk person ska prövningen inrikta sig på

VD och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande i företaget, Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, Bolagsmännen, om verksamheten bedrivs genom handelsbolag eller kommanditbolag, och Personer som direkt eller indirekt har ett väsentligt inflytande över verksamheten, exempelvis en aktieägare, om personer har väsentligt inflytande över verksamheten.

Vad menas med lämplig i övrigt, och vilka måste uppfylla lämplighetskravet?

Enligt 23 § tredje stycket LSS krävs att personen bedöms vara lämplig i övrigt. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga personer som är utpekade i 23 § andra stycket LSS bedöms lämpliga. Detta innebär att VD, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, bolagsmän, och alla andra som direkt eller indirekt kan tänkas ha en väsentligt inflytande över verksamheten måste uppfylla lämplighetskravet.

Vid bedömningen av lämplighet ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, övrig laglydnad och andra omständigheter av betydelse beaktas (23 § tredje stycket LSS). Vid bedömningen ska ekonomisk skötsamhet vägas in, det vill säga att de uppräknade personerna skött redovisning, betalning av skatter och arbetsgivaravgifter med mera, eller om de till exempel blivit utsatta för näringsförbud eller försatta i konkurs.

Hänsyn ska också tas till brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär, exempelvis bedrägeribrott, eller skattebrott. Även vålds- och sexualbrott borde kunna vägas in vid en prövning. Enbart det faktum att en person dömts för ett brott ska inte per automatik innebära att lämplighetskravet inte anses uppfyllts utan man får göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall, med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (310)
2022-01-28 Nekad sjuksköterskelegitimation på grund av stölder?
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?

Alla besvarade frågor (98705)