Vad innebär kravet på dubbel bestraffning och vad har IVO för uppdrag?

2021-03-10 i Myndigheter
FRÅGA
Undertecknad fälldes vid Tingsrätten i Norrtälje för grovt rattfylleri yy-mm-dd. Tydligen borde Tingsrätten ha skickat domen till IVO (Institutionen för Vård och Omsorg). Först under våren 2020 uppmärksammades IVO via media på domstolars underlåtenhet att rapportera dessa domar. yy-mm-dd, fyra år efter domen, meddelade IVO att man avsåg att granska min yrkesutövning som läkare och att eventuellt föra ärendet vidare till HSAN för ställningstagande till deslegitimering på grunden att domen skadat allmänhetens förtroende för undertecknad. Jag tillskriver nu Lawline primärt för att jag ifrågasätter IVO:s rätt att överhuvudtaget öppna detta ärende med hänvisning till att Europakonventionen i det 7:e tilläggsprotokollet, artikel 4 ej accepterar dubbel bestraffning för ett och samma brott. En dubbel bestraffning skulle ju bli aktuell om HSAN, som rättslig instans, fastställer en deslegitimering ca 5 år efter domen.Jag har mer dokumentation men det verkar svårt att skicka med detta formulär. Jag anser att frågan om IVO:s rätt att öppna ärendet skall utredas innan man fattar beslut och innan ärendet förs till HSAN. JO-anmälan? Då jag ifrågasätter IVO:s agerande har jag ej löst ut deras, med rekommenderad post, utsänt beslut. Sista datum för utlösen av beslutet är yy-mm-dd så jag vore tacksam för er bedömning före detta datum.
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du är dömd för grovt rattfylleri och att din legitimation riskerar att bli indragen trots att du blivit dömd till påföljd tidigare.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur förbudet mot dubbel bestraffning är utformat samt vilket uppdrag IVO har.

Vad är förbudet mot dubbel bestraffning?

Förbudet mot dubbel bestraffning såsom framkommer i art 4 i det 7:de tilläggsprotokollet Europakonventionen är ett hinder för myndigheterna att påföra någon ett straff för samma gärning två gånger. För att förstå artikeln användningsområde måste vi utreda begreppet straff.

Ett straff är i första hand böter eller fängelse. I första hand tänker man på domstolarna som den primära myndigheten som dömer ut straff men andra myndigheter kan fatta beslut som faller inom klassifikationen "straff".

Vad som utgör ett straff får bedömas från fall till fall. Man utgår från Engel-kriterierna som ställer upp kriterier om: Gärningens natur samt påföljdens karaktär och stränghet. Vad vi först kan konstatera är att trafikbrottsreglerna syftar till att skydda trafikanter från faror i trafiken. Eventuella skäl att dra in din legitimation skulle syfta till att utreda hur lämplig du är för att utföra ditt vårduppdrag. Förvisso görs den bedömningen på den grunden att du är dömd för ett allvarligt trafikbrott, men syftet med delegitimationen är annorlunda från den påföljd du drabbats av med anledning av trafikbrottet. Utan att ha exakt insikt i HSAN bedömningsgrunder får de säkerligen ta andra omständigheter i beaktning när de fattar beslut om att delegitimera, vilket ytterligare understryker faktumet att en delegitimation inte är en direkt konsekvens av din dom och därmed inte kan vara en överträdelse av kravet på dubbel bestraffning.

Vidare så får det sägas att dra in din legitimation är en allvarlig påföljd som har karaktären av ett straff. Med denna grund kan det vara så att det finns skäl att resonera kring att det kan röra sig om dubbelbestraffning. Däremot är min bedömning att en sådan slutsats inte kan dras i och med att åtgärden inte faller ut som en direkt konsekvens av att du ertappats. De görs snarare en helhetsbedömning med anledning av att du blivit ertappad. Att dra in din legitimation kommer snarare betraktas som en åtgärd som vidtas med anledning av att du inte längre möter de kraven som följer av innehavet av en sådan legitimation. Därav är det inte att betrakta som något straff.

Har IVO gjort fel i sitt uppdrag?

IVO självaste uppdrag är att göra tillståndsprövning och att tillförsäkra samhället att de som ger vård och omsorg ut i samhället bla erhåller rätt utbildning och legitimationer. Om IVO får kännedom om omständigheter som kan leda dem till att de föreligger missförhållanden eller brister i någon verksamhet är de skyldiga att utreda dessa. De har alltså inte gjort fel i sitt uppdrag att starta en utredning.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på fredag (12/03 - 2021) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (442)
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning
2021-09-30 Underrättelseform av socialtjänstens beslut
2021-09-29 Kan man överklaga socialtjänstens beslut?

Alla besvarade frågor (96379)