Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej på er, Avseende konsumenttjänstlagen och skälig tid för reparation. Vad ingår i skälig tid? Vi har köpt en elcykel (lådcykel) för mindre än två år sedan där batteriet har slutat fungera. Säljaren uppger att han hade ersatt batteriet kostnadsfritt om han kunde men batteritillverkaren har slut på dessa i sitt lager. Det har varit slut sedan augusti och leveransen är beräknad först i mars. Cykelhandlaren misstänker dock att det blir mycket senare än mars. Vi är helt beorende av elcykeln för att hämta och lämna barn på förskolan varje dag, speciellt i dessa tider när kollektivtrafiken inte är att rekommendera. Har cykelhandlaren rätt att "skylla ifrån sig" eller hur tolkas konsumentköplagens "skälig tid"? Jag tänker mig att det till syvende och sist handlar om en ny elcykel på cykelhandlarens bekostnad om den inte går att få fungerandes. Rätt eller fel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har lämnat in elcykeln för reparation hos samma säljare som du köpte den av. I sådana fall hittar du bestämmelser om reklamation i konsumentköplagen.

Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen?
Du köpte ursprungligen en elcykel, vilket är den produkt som vi ska utgå från vid fastställande av tillämplig lag. Eftersom elcykeln är en vara och inte en tjänst, så faller reklamation av elcykeln in under konsumentköplagen. Hade det varit en tjänst som ursprungligen köptes så hade reklamation istället fallit under konsumenttjänstlagen. Om du vill reklamera elcykeln, alltså påtala fel och begära att säljaren åtgärdar dessa, ska du därmed använda dig av konsumentköplagen. Vill du köpa en självständig tjänst i form av reparation hos säljaren går det också bra, och då tillämpas konsumenttjänstlagen. Jag skulle emellertid rekommendera att du reklamerar, alternativt förtydligar för säljaren att det var det du menade när du lämnade in cykeln. Detta eftersom säljaren i sådana fall är ansvarig för att varan inte fungerar som den borde och blir skyldig att åtgärda detta kostnadsfritt för dig.

Reklamation
Konsumenter har rätt att reklamera i upp till tre år (23 § tredje stycket konsumentköplagen). Eftersom det har gått mindre än två år från köptillfället har du fortfarande rätt att reklamera elcykeln. Elcykeln ska vara ägnad för de ändamål som varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Den ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av ert köpeavtal, om säljaren underlåtit att upplysa om något förhållande gällande varans egenskaper eller användning, eller om varan i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Att batteriet fungerat i knappt två år tyder på att ett sådant fel föreligger, då man vid köp av elcyklar normalt kan förvänta sig att batteriet ska hålla längre. När elcykeln konstaterats felaktig kan du göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet, hävning av köpet, samt skadestånd i vissa fall.

Avhjälpande och omleverans
Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet, alternativt företa omleverans. Vad gäller avhjälpande ska säljaren avhjälpa felet om det inte kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen kan säljaren undgå skyldighet att avhjälpa felet (prop. 1989/90:89 s. 120). Säljaren har inte möjlighet att köpa in nya batterier eftersom dessa är slut, men kan beställa från en annan batteritillverkare eller anlita en annan verkstad för reparation. Säljaren bör därmed inte kunna undgå sin skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra reparationen. Precis som du skriver ska avhjälpandet, alltså reparationen, ske inom skälig tid efter det att du som köpare framställde ditt krav. Reparationen ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § konsumentköplagen).

Vad innebär "inom skälig tid"?
Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till köparens intresse. I princip bör säljaren omgående ta sig an avhjälpandet, alltså i detta fall reparationen (prop. 1989/90:89 s. 120). Av propositionen följer att om köparen godtar en angiven tid för avhjälpande, kan hen inte göra någon annan påföljd gällande under tiden. Ett avhjälpande bör kunna klaras på ett par dagar och köparen bör få tillgång till ersättningsvara vid avhjälpande som tar längre tid. Du som köpare ska inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök (prop. 1989/90:89 s. 122). Säljaren säger att batteritillverkaren har slut på batterier i sitt lager och att leveransen tidigast är beräknad till mars, vilket är åtminstone två månader framöver. Ni beskrivs vara helt beroende av elcykeln för att hämta och lämna barnen varje dag. Säljaren bör därmed vidta åtgärder för att reparationen ska gå fortare och inse vikten av att ni återfår elcykeln så snart som möjligt. För att motivera den längre reparationstiden bör säljaren lämna en tillfällig ersättningsvara till ert förfogande.

Vad händer om reparationen inte kan ske inom skälig tid?
Om reparationen inte kan ske inom skälig tid kan du även kräva omleverans. Det innebär att elcykeln ersätts med en annan elcykel i avtalsenligt skick. Din rätt att kräva omleverans förutsätter, på samma sätt som vid krav på avhjälpande, att åtgärden kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Du kan välja om du vill kräva reparation eller omleverans, men säljaren är inte bunden av ditt val (prop. 1989/90:89 s. 119). Säljaren har nämligen också rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans om hen erbjuder sig utan dröjsmål att göra detta, samt att det kan ske inom skälig tid, utan kostnad eller olägenhet för dig som köpare (27 § konsumentköplagen). Att reparation av elcykeln inte kan ske inom skälig tid eller utan olägenhet för köpare tyder på att du kan kräva omleverans direkt. Om omleverans sedan inte sker inom skälig tid kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller slutligen häva köpet (28 § konsumentköplagen).

Sammanfattning
Du kan reklamera elcykeln hos säljaren och begära att hen ska reparera batteriet omgående. Du kan argumentera för att två månader inte är skälig tid för reparationen, men att säljaren ska ge dig en tillfällig ersättningsvara om du godtar denna reparationstid. Om säljaren inte kan reparera batteriet tidigare kan du kräva omleverans, och sedan prisavdrag.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92074)