FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt13/12/2021

Vad innebär förbudet mot dubbelbestraffning?

Dubbelt bestraffning ?

Läste någonstans att så borde det inte vara i Sverige - kan jag bli straffad två gånger för samma fel ?

När jag råkade stanna bilen på en gata utanför en parkeringsficka - så bedömde en parkeringsvakt att det är trafikfara och registrerade en felparkeringsavgift a kr 1.300,-. Ca 5 minuter senare kommer en bärgningsbil och tar min bil. Bilen är bogserad till en kommunal uppställningsplats - och det är ett straff till. Det kostar mycket både besvär och pengar för att klara det med att hämta bilen tillbaka - dubbelt bestraffning ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din frustration och din fråga är givetvis befogad. Jag delar upp svaret genom att först förklarar innebörden av förbudet mot dubbelbestraffning i Sverige och därefter förklara varför denna situationen inte egentligen rör sig om en dubbelbestraffning.

Innebörden av förbudet mot dubbelbestraffning
Förbudet mot dubbelbestraffning är till för att försäkra den enskilde om att denne inte kommer bli dömd två gånger för samma brott. Förbudet är förankrat i rättssystemet främst genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, protokoll 7 artikel 4.1, samt artikel 50 i EU:s rättighetsstadga.

Sverige har förbundit sig att tillämpa EKMR, och det föreskrivs i svensk grundlag att ingen svensk lag får strida mot bestämmelserna i EKMR (2 kap. 19 § regeringsformen).

Dubbelbestraffningsförbudet handlar främst om förbudet för domstol att döma något för ett brott som den tidigare friats ifrån eller lagförts för, med undantagen för möjligheten till resning på grund av nya bevis. Har ett brott avgjorts genom en dom och domen har vunnit laga kraft, får brottet inte prövas igen med undantag för om ny bevisning gör att grund för resning finns. Detta innebär alltså att de båda sanktionerna måste ha straffrättslig karaktär för att det ska vara fråga om dubbel bestraffning.

Samma brott
I Zolotukhin mot Ryssland (ett rättsfall från Europadomstolen) fastslås att det handlar om "samma brott" om det andra brottet "härrör från identiska fakta eller från fakta som i allt väsentligt är desamma som beträffande det andra brottet. Prövningen ska utgå från vad som bildar en uppsättning konkreta fakta som berör samma svarande och är oupplösligt förbundna med varandra till tid och rum".

Straffrättslig karaktär
Vissa typer av regleringar har uppmärksammats och diskuterats huruvida de kan anses strida mot förbudet mot dubbel bestraffning, exempelvis att döma en person för skattebrott och att påföra personen administrativt skattetillägg. Detta kan vara tillåtet, förutsatt att skattetillägget inte har straffrättslig karaktär. Om skattetillägget har straffrättslig karaktär, blir däremot förbudet mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning aktuellt. Högsta domstolen kom fram till att det strider mot dubbelbestraffningsförbudet att åtala en person för skattebrott, om denne redan påförts skattetillägg för samma omständighet, (NJA 2013 s. 502).

Högsta domstolen har även prövat om körkortsåterkallelse strider mot dubbelbestraffningsförbudet och kom fram till att en körkortsåterkallelse inte räknas som ett straff, vilket innebär att det därmed inte strider mot förbudet, (jfr NJA 2015 s. 587).

Bedömningen av den straffrättsliga karaktären görs utifrån de så kallade Engel-kriterierna:
- Den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt.

- Överträdelsens art.
- Arten av och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas.


Vad som gäller i ditt fall
En felparkeringsavgift kan tas ut av Transportstyrelsen i enlighet med 2 § lagen om felparkeringsavgift om bilen står felparkerad på gatumark. Felparkeringsavgifter klassificeras vanligtvis inte som straff, utan anses vara en administrativ sanktion eller en civilrättslig avgift. En felparkeringsavgift registreras exempelvi inte som en anmärkning i belastningsregistret. Ett straff betraktas inom juridiken som en påföljd som innebär frihetsberövande eller böter, (1 kap. 3 § brottsbalken).

Polisen har rätt att i särskilt angivna fall bogsera bort eller flytta ett fordon i enlighet med förordningen och lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Ett fordon får flyttas när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl, (2 § i lagen). Bilen får exempelvis flyttas när fordonet är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Troligtvis skulle dessa två sanktioner inte tolkas som en överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning, då du varken blivit lagförd eller dömd för något brott. Det hade kunnat bedömas annorlunda om du blivit dömd för trafikbrottet och fått bilen bogserad vid samma tillfälle så att det rör sig om samma brott, om bogseringen av bilen skulle uppfattas som en straffrättslig sanktion. Men nu handlar det ytterst om myndigheters utrymme att fatta beslut rörande trafiksäkerheten, vilket inte strider mot förbudet mot dubbelbestraffning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”