Vad innebär erhållande av ett arv för en pågående skuldsanering?

2020-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA
HejÄr idag i skuldsanering och har ett år kvar av skuldsanering. Jag kämpade över ett år för att få saneringen. Nu gick min far hastigt bort och lämnade ett arv. Jag hade inte räknat med det ,jag hade till varje pris haft min far kvar. Jag vill betala min skuldsaneringsplan färdigt sen är jag fri och kan börja om ett ekonomiskt liv igen. Dessa arvspengar står fortfarande på dödsbo kontot . Min fråga kan någon myndighet eller borgenärer se dessa pengar och gör jag ett juridiskt brott så fall ? Hade det varit en t.e.x en lotto vinst då hade jag betalt direkt men detta är ärvde pengar som jag vill förvalta bästa möjliga sätt.Undrar också om där är en annan väg man kan ta för att göra rätt men ändå behålla alla arvspengar.Hoppas att ni förstår min känsla i detta ärende.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har skuldsanering och att du utifrån detta nu undrar hur skuldsaneringen kan komma att påverkas av att du får ett arv.

Hur arvet kan påverka din skuldsanering

Beslutet som har fattats gällande din skuldsanering har utgått från de omständigheter som förelåg vid tiden för beslutsfattandet. Utgångspunkten är att det är detta beslut om ska gälla. I det fall att dina ekonomiska förhållanden väsentligen skulle förbättras, t.ex. genom att du får ett arv, efter att beslutet har fattats kan dock beslutet komma att ändras eller upphävas. Vidare krävs det att förbättringen varit oförutsedd. Arvet från din far var uppenbarligen inte något som hade kunnat förutses vid tiden då beslutet fattades. Det innebär alltså att den ena förutsättningen är uppfylld. Om arvet dessutom kan ses som en väsentlig förbättring av din ekonomiska situation kan alltså ditt beslut komma att omprövas. Detta kan ske efter en ansökan från en borgenär som har en fordran som omfattas av din skuldsanering (29 § skuldsaneringslagen). Du begår inte något brott med anledning av att du kommer att få detta arv under din skuldsanering. Även värt att påpeka är att beslutet får omprövas, d.v.s. det måste inte omprövas utan det är upp till kronofogdemyndigheten att bestämma om detta ska ske eller inte.

Vad innebär det att den ekonomiska situationen "väsentligen har förbättrats"?

Ett förtydligande av detta kan man hitta i rättsfallet NJA 2011 s. 957. Där framgår det att väsentlighetskravet innebär att gäldenären ska klara av att betala avsevärt mer än vad han eller hon, enligt betalningsplanen, ska betala.

Annat som kan ha betydelse

Det finns även andra faktorer, utöver i vilken grad din ekonomi kommer att förbättras av arvet, som är av vikt vid bedömningen av om beslutet ska omprövas, t.ex. hur nära inpå beslutsfattandet som förbättringen sker. I ditt fall har du bara ett år kvar av din skuldsanering. Normalt brukar skuldsanering pågå i fem år (34 § skuldsaneringslagen). Om detta även gäller din skuldsanering innebär det således att det har gått fyra år sedan beslutet fattades. Detta talar för att omprövning inte ska ske.

Troligtvis kommer beslutet inte att omprövas

Jag kan inte säga helt säkert hur bedömningen kommer att bli men så länge arvet inte väsentligen förbättrar din ekonomi så finns det inte skäl för att ompröva ditt beslut. Även om arvet skulle förbättra din ekonomi väsentligt kan det anses olämpligt att ompröva ditt beslut med tanke på att du bara har ett år kvar av din skuldsanering.

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (182)
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?
2021-03-07 Nya skulder under skuldsanering

Alla besvarade frågor (92164)