FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/07/2022

Vad innebär en rättegång och handlar det om rättvisa?

Handlar rättegång om rättvisa och sanning eller om vems berättelse som tycks verka mest trovärdig av domaren och har råd med bäst advokater?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om en rättegång handlar om rättvisa och sanning, samt om trovärdigheten kan påverka utgången av ett mål. 

Vad innebär en rättegång och handlar det om rättvisa? 

En rättegång förs om en misstänkt gärningsperson anses ha begått ett brott och det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal, regler angående detta anges i rättegångsbalken (RB). Det är åklagaren som ska bevisa att gärningspersonen har begått brottet. Sverige har fri bevisvärdering och fri bevisprövning, vilket innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen måste värdera bevisningen i varje enskilt fall, 35 kap. 1§ RB. Dessutom finns det regler kring bevisbörda (vem som ska bevisa att en viss omständighet har inträffat) och beviskrav, vilket kan variera beroende på vilket fall det gäller. Domstolen kan också avvisa bevisning som inte har någon relevans i målet, 35 kap. 7§ RB. Därefter ska domstolen döma i målet, utifrån bevisen och det som framkommit under rättegången. Sammantaget handlar en rättegång inte om rättvisa eller sanning, eftersom domstolen ska döma i enlighet med lagar och regler. Sverige anses vara ett rättssäkert samhälle, då domstolarna t.ex. tillämpar principer som oskuldspresumtionen (oskyldig till motsatsen är bevisad), proportionalitetsprincipen, förutsebarhet, allas likhet inför lagen, samt opartiska domstolar och en förutsebar rättstillämpning. 

Slutsats 

Alla parter ska följa de regler som stadgats i svensk lag och etablerad praxis. Det innebär att rättegångar inte handlar om rättvisa och sanning, eftersom domstolen har i uppgift att efterfölja lagar. Detta kan dock i enskilda fall leda till upprättelse och en känsla av rättvisa. Det finns flera faktorer som kan påverka utgången av ett mål, till exempel bevisbördans placering (vem som ska bevisa att en viss omständighet har inträffat) och om det är ett tvistemål eller brottmål, samt trovärdigheten av en persons berättelse. Att ha en kunnig advokat kan därför vara en fördel, men i slut ändan är det domstolen som gör en helhetsbedömning av alla omständigheter och bevis.  

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”