Vad innebär en åtalsunderlåtelse?

2019-06-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad är åtalsunderlåtelse? Innebär det att man slipper undan straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag förklara begreppet åtalsunderlåtelse och vad det innebär. Frågan kommer besvaras enligt rättegångsbalkens bestämmelser eftersom frågan hörrör till processrätt.

Vad innebär åtalsunderlåtelse?

En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren väljer att inte väcka åtal och en rättegång kommer inte att äga rum. För att en åtalsunderlåtelse ska kunna ske så krävs det att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Någon utav dessa punkter ska vara uppfyllda.

om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter, om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse, om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

Med punkt ett och punkt två så är det enklare brott som omfattas och som inte är av allvarlig art. I punkt tre så är det upprepade brott och återfall som omfattas. Brott som konkurrerar med varandra så att ett åtal endast väcks för ett av dem. I fjärde punkten så omfattas svårt mentalt sjuka gärningsmän och i dessa fall så kan en åtalsunderlåtelse komma i fråga (20 kap. 7 § första stycket RB)

Ytterligare en förutsättning till att inte väcka åtal är om det föreligger särskilda skäl. Ett sådant skäl skulle kunna vara att det inte kommer på frågan att ge någon påföljd till personen (20 kap. 7 § andra stycket).

Får man inget straff vid en åtalsunderlåtelse?

Det kommer vara så att man inte straffas för just detta brottet eftersom man straffas eller ska straffas för andra och allvarligare brott. Det innebär att det straffet som getts eller ska ges även kommer att omfatta det brott där en åtalsunderlåtelse görs. Vid en åtalsunderlåtelse görs istället en anteckning i belastningsregistret och har samma verkan som en dom.

Slutord

Hoppas du fått svar på din fråga och att du fått lite mer koll på vad åtalsunderlåtelse innebär. Du får gärna hör av dig till Lawline igen om du har fler eller andra frågor.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll