Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

FRÅGA
Fråga om häktning vid allvarlig brottslighet. Det står i 24 kap. rättegångsbalken att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år, så ska den som på sannolika skäl är misstänkt häktas om det inte är "uppenbart" att skäl för häktning saknas. Jag har läst att i situationer när den misstänkte är allvarligt sjuk eller är intagen på kriminalvårdsanstalt kan det det vara uppenbart att skäl för häktning föreligger.Fråga: Finns det andra omständigheter än allvarlig sjukdom och fängelsevistelse som kan innebära att det är uppenbart att det saknas skäl till häktning vid sådana brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som du skriver så finns en presumtion för häktning vid brott som föreskriver minst två år(rättegångsbalken 24:1). Det innebär att häktning ska ske om det inte uppenbarligen saknas skäl för häktning. Regeln motiveras med att att det nästan alltid finns en flyktrisk eller en risk att den misstänkte förstör utredningen vid dessa brott.

Uppenbart att skäl för häktning saknas

För att det uppenbart ska saknas skäl för häktning krävs att ingen av häktningsgrunderna flyktfara, kollusionsfara(riskerar att förstöra utredningen) eller fara för återfall är uppfyllt. I propositionen till regeln(1986/87:112) nämns endast de exempel som du tagit upp här, allvarlig sjukdom och fängelsevistelse. Men de är endast exempel och ingen uttömmande lista, och det skulle alltså kunna ske andra situationer där det blir uppenbart att skäl för häktning saknas.

Jag känner inte till något exempel på en annan situation men faktorer som kan vara avgörande är ålder, dålig hälsa och hur stor risken är att man lämnar landet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (374)
2020-09-20 Preskription gällande dråp
2020-09-03 Straff för misshandel och vållande till kroppsskada
2020-09-01 Berätta om tidigare misshandel i samband med en ny anmälan mot tidigare partner
2020-07-30 Nödvärnsrätt

Alla besvarade frågor (84391)