Vad innebär begreppet "vållande till annans död"?

FRÅGA
Hej! Har en fundering kring vad som gäller brottet "vållande till annans död". - Om vi tänker oss ett scenario där jag kliver på en buss och sätter mig bakom en man, varav jag sedan öppnar en påse med nötter. Efter det så får mannen en allergisk reaktion och avlider, varav han bevisligen var extremt allergisk mot nötter. - Om vi tänker oss en annan version där jag öppnar påsen med nötter men att mannen nu vänder sig om och ber mig stänga påsen eftersom han är allergisk. Jag gör inte som han säger, och han avlider sedan av den allergiska reaktionen. - En tredje version där han vänder sig om och ber mig stänga påsen och förklarar att han har "en livshotande allergi mot nötter och kan dö av det" varav jag ej väljer att lyssna på det och han dör. - En sista version där det finns en skylt på bussen där det står "Förbud mot nötter" eller liknande, då jag struntar i den och mannen dör. Hur tillämpas lagen vid respektive scenario? Kan jag slippa undan straff vid något? Kan jag alternativt dömas för mord?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad innebär "vållande till annans död" och vad krävs fö
r att dömas för brottet?

Brottet vållande till annans död står reglerat i 3 kap. 7 § 1 st. brottsbalken och utgör den mildaste svårighetsgraden av brottet mord och kan i sin tur delas upp i tre olika grader; ringa, normal och grov. Till skillnad från mord är vållande till annans död inte ett uppsåtsbrott, utan utgör istället ett oaktsamhetsbrott. Ett oaktsamhetsbrott kan kort beskrivas som en gärning som utförs där gärningspersonen förvisso inte hade någon vilja att göra skada, men trots detta insåg att det genom gärningen funnits en viss risk för skada (till skillnad från uppsåtsbrott där gärningspersonen genom gärningen både hade en vilja att skada, och insåg risken att gärningen skulle leda till skadan). Det krävs alltså endast att en individ, genom oaktsamt handlande, orsakar en annan persons död för att kunna bli åtalad och dömd för brottet.


Vad innebär oaktsamhet och hur skiljer det sig från uppsåt?

Oaktsamhet innebär helt enkelt att man genom vårdslöshet eller oförsiktigt handlande orsakar något. Begreppet oaktsamhet kan inom straffrätten delas upp i två kategorier, där den ena benämns medveten oaktsamhet och den andra omedveten oaktsamhet. Den första av dessa utgör en grövre nivå av oaktsamhet där en gärningsperson dels är medveten av följden av en viss gärning, men även om risken att gärningen kan leda till följden. Den andra oaktsamhetsformen är en mildare grad av oaktsamhet och innebär att en gärningsperson är medveten av följden av en viss gärning, men inte om risken för att gärningen skall leda till följden. Det är denna differentiering som blir betydelsefull vid bedömning om en gärning skall anses ringa, normal eller grov. Faktumet att en gärning begås med oaktsamhet istället för uppsåt (där en gärning begås med en vilja att uppnå ett visst resultat) blir även av betydelse vid bedömning om en persons död skall betraktas som vållande till annans död istället för mord.


Sammanfattning:

Utan att veta alla omständigheter kan man i viss mån göra en bedömning i respektive scenario genom att använda sig av det som beskrivits ovan:

I scenario no.1 kan det svårligen anses föreligga tillräcklig skuld för att dömas för brott, detta då gärningspersonen varken hade kunskap om mannens allergi eller om att dennes handling skulle kunna leda till följden att mannen avlider.

I scenario no.2 kan det argumenteras för att gärningspersonen, med kunskapen om mannens allergi, var omedvetet oaktsam genom att ignorera mannens uppmaning att stänga nötpåsen pga hans allergi. Gärningspersonen kunde dock omöjligen ha insett risken för att följden skulle fullbordas med denna begränsade information, varför detta (utan att veta alla omständigheter) antagligen skulle bedömas som ringa.

I scenario no.3 har gärningspersonen uttryckligen givits information om att mannen hade en dödlig allergi mot nötter samt blivit ombedd att stänga nötpåsen, men trots detta struntat i det. Det kan då argumenteras för att gärningspersonen härvid har förstått att följden av sitt agerande skulle kunna innebära mannens död, och även att risken att detta skulle ske var stora. Av denna anledning skulle gärningspersonen kunna anses ha handlat med uppsåt, och skulle därmed även kunna dömas för mord, men en sådan bedömning kan endast domstolen göra efter att ha bedömt alla omständigheter.

I scenario no.4 finns det en skylt som förbjuder nötter ombord bussen. Detta är att anses vara en regel utförd av bussbolaget, och är alltså inte förknippat med staten, därmed blir heller inget straff utfärdat vid en överträdelse av denna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?