Vad innebär 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen?

2016-11-30 i Sekretess
FRÅGA
Vad betyder en stämpel, fyrkatig: "Hemlig" med text jämlikt 25 kap 6 § offentlighets och sekretesslagen Arvika Kommunstyrelse detta gäller ett vårdsnads ärende som pojken redan valt vart han vill bo.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det lagrum som du anger, 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen anger att "sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne."

Syftet med bestämmelsen är i första hand att hindra en patient, under de förutsättningar som gäller enligt paragrafen, från att ta del av sin journal. En förutsättning för att en uppgift ska få undanhållas den vård- eller behandlingsbehövande är att uppgiften angår hans hälsotillstånd. Avsikten är också att endast uppgifter som direkt hänför sig till den enskildes hälsotillstånd ska kunna sekretessbeläggas med stöd av denna regel. Det är alltså inte fråga om att undanhålla den enskilde uppgifter av annat slag. Som ytterligare villkor för att en uppgift ska kunna undanhållas en patient gäller att det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Det bör alltså bara i rena undantagsfall komma i fråga att en myndighet under hänvisning till patientens bästa vägrar honom eller henne att ta del av uppgifter om sig själv. Vid bestämmelsens tillämpning spelar naturligtvis etiska och medicinska överväganden en avgörande roll. Det du angivit är alltså ganska sällsynt.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86620)