Vad innebär 10 § i avtalslagen?

2019-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vad innebar denna paragraf mer lätt formulerat? 10 § Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn.[S2]Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Paragrafen du undrar över är 10 § i avtalslagen (AvtL). Det första stycket i 10 § AvtL reglerar fullmakter i allmänhet och stadgar när huvudmannen (den som utfärdar en fullmakt) blir bunden av en rättshandling som en fullmäktig (den som får fullmakten) företar gentemot en tredje man. Paragrafen säger att huvudmannen binds direkt i förhållande till en tredje man och den fullmäktige står alltså helt utanför avtalet. För att huvudmannen ska vara bunden av fullmäktigens rättshandling krävs vidare att rättshandlingen företas "inom fullmaktens gränser". Detta innebär att fullmäktigens rättshandling måste ligga inom den behörighet som fullmakten stadgar. Behörigheten brukar oftast beskrivas som det som fullmäktigen kan göra enligt fullmakten, exempelvis att man genom fullmakten kan köpa en bil. Om fullmäktigen företar en rättshandling utanför sin behörighet, till exempel om fullmäktigen köper en båt i exemplet ovan, blir således huvudmannen inte bunden av den.

Det andra stycket i 10 § AvtL reglerar den så kallade ställningsfullmakten. Denna fullmakt utspelar sig när någon intar en ställning där man enligt lag eller sedvänja har en behörighet att handla å någon annans vägnar. Typexemplet är ett kassabiträde i en butik. Det är sedvanligt att denna person får sälja de varor som butiken utbjuder, t.ex. lampor i en lampaffär. De affärer den anställda gör när hen säljer butikens lampor blir alltså bindande för huvudmannen, i detta exempel butikens ägare. Hur långt ställningsfullmakten, alltså den anställdes behörighet, sträcker sig varierar med hänsyn till vad som är sedvanligt. Den anställde har förmodligen inte behörighet att till exempel sälja butikens kassaapparater eller kontorsstolar till en tredje man. En sådan rättshandling som den anställde företar ligger alltså förmodligen utanför personens behörighet och är därför inte bindande för huvudmannen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1301)
2020-05-28 Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?
2020-05-27 Vad heter utförandeentreprenad på engelska?
2020-05-26 Vittnen vid framtidsfullmakt
2020-05-26 Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?

Alla besvarade frågor (80393)