Vad ingår i samboegendom?

Hej!

Min svägerska och hennes sambo bor i ett hus som sambons pappa har betalat. Nu vill sambon separera. Vad säger sambolagen om det, vad har hon rätt till? Sambon har även köpt alla möbler till huset men för bådas nyttjande, hur fungerar det?

Dom har också ett gemensamt barn. Dom flyttade in i huset tillsammans.

Med vänlig hälsning,

Daniel

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen reglerar bestämmelser om samboegendom
Som du säger regleras din fråga av sambolagen (2003:376) (här benämnd SamboL). Sambodefinitionen framgår av 1 § SamboL, "med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Ett samboförhållande upphör bl.a. om samborna flyttar isär, 2 § 2 p. SamboL.

När ett samboförhållande upphör kan någon av samborna begära att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om denna har förvärvats för gemensam användning enligt 3 § SamboL. Sambors gemensamma bostad utgörs bl.a. av "1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål" (5 §). Också bostadsrätter och hyresrätter uppräknas i andra punkter i bestämmelsen. Sambors gemensamma bohag definieras i 6 § såsom "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet". Hit räknas inte den egendom som enbart den ena sambon använder.

Samboegendomen delas på den ena sambons begäran
För att frågan överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att en av samborna begär att samboegendomen ska delas genom bodelning; i annat fall behåller sambon det hen själv äger. I sådana fall kommer samboegendomen, såväl huset som bohaget, att delas lika mellan samborna enligt andelsberäkningen i 12–14 § SamboL. Det finns dock en jämkningsbestämmelse i 15 §, där hänsyn tas till bl.a. samboförhållandets längd (om förhållandet t.ex. har varit kortlivat kan denna bestämmelse bli aktuell) och avsteg kan då göras från likadelningsprincipen (prop. 2002/03:80 s. 51–52). I 16 § 2 st. stadgas bl.a. att den sambo som bäst behöver bostad eller bohag, har rätt att få denna om det kan anses skäligt. Blir det inte aktuellt för din svägerskas sambo att överta bostaden, kan hon med stöd av 17 § välja att betala beloppet i pengar, istället för att lämna över egendom till honom. Med andra ord kan hon som utgångspunkt betala sambon för att kunna behålla bostaden.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att din svägerska och hennes nuvarande sambo kan komma att bli föremål för bodelning, om någon av dem begär det. I sådana fall är huvudregeln enligt SamboL att samboegendomen (dvs. den bostad och det bohag som förvärvats för gemensamt bruk) ska delas lika mellan samborna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning