Vad har säljare för ansvar mot en konsument vid fel i vara?

2019-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag har köpt en bil av en bilhandlare (xc90, 2016, 465 000kr). Efter ca. 2 veckor började nycklarna strula, bilen ville inte starta. Samtidigt slutar takluckan att fungera. Jag kontaktar handlaren och frågar om jag kan lämna den till volvoverkstad i min hemstad? Annars måste jag köra den till handlaren som är 23mil bort. Jag fick ok på det. Bilen har sedan dess varit på verkstaden vid 4 tillfällen när det gäller takluckan och dem hittar inte felet. När det gäller nycklarna har den varit inne 2 tillfällen och kan inte hitta felet. Dem gör omprogrameringar och felet "försvinner" men återkommer igen. Kostnaderna har bilhandlaren betalt (5400kr) men har nu sagt att man inte bekostar något mer på den här bilen. Dem menar att jag har köpt en begagnad bil och dem har varit väldigt tålmodiga och generösa och nu måste jag ta alla kostnader framöver.Vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Jag förutsätter att du köpte bilen i form av konsument. Eftersom bilen köptes av en bilhandlare blir Konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Konsumentköplagen är tvingande till köparens fördel. Det betyder att parterna inte kan komma överens om villkor som är sämre för köparen än de som är fastställda i lagen. Villkor som stärker köparens rättigheter och dock fullt tillåtna (3 § KKL)

Vad gäller om en vara anses felaktig?

Om det i rättslig mening anses föreligga fel i en vara, i detta fall en bil, så har köpen en rad rättigheter som kan aktualiseras. avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet är de påföljder som kan bli aktuella.

I första hand har du som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet alternativt omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KKL). Eftersom bilen är begagnad lär omleverans inte bli aktuellt. Eventuellt avhjälpande ska inte innebära någon kostnad för dig som köpare. Utgångspunkten enligt allmänna reklamationsnämnden (ARN) är att säljaren har maximalt två försök på sig att avhjälpa felet innan någon annan påföljd blir aktuell. Detta kan dock variera till viss grad, blir du exempelvis erbjuden en lånebil under tiden kan säljaren få fler chanser till att reparera bilen.

Om säljaren inte avhjälper felet har du som köpare i andra hand rätt till prisavdrag som svarar mot felet (28 § KKL). Det betyder att du har rätt till nedsatt pris på bilen till samma belopp som reparationskostnadernas belopp. Exempel: Tar du bilen till en annan verkstad på egen bekostnad och de lyckas laga bilen för 5000 kr. Har du rätt till ett prisavdrag från säljaren till ett värde av 5000 kr.

Om felet i varan anses vara väsentligt, så har du som köpare rätt att häva köpet (29 § KKL). Bilen ska då lämnas tillbaka i princip samma skick som den köptes i och hela betalningen ska gå åter. Vad som utgör ett väsentligt fel avgörs var fall för sig.

Föreligger det fel i varan?

Till att börja med måste köparen meddela säljaren om att köparen anser att varan är felaktig. Detta måste ske inom "skälig tid" från det att köparen märkt eller borde märkt felet. Vad som anses vara skälig tid beror på varans art och när felet visar sig. Meddelas säljaren inom två månader från köpet anses det alltid vara inom skälig tid (23 § KKL).

En vara ska anses vara felaktig om den bland annat i fråga om kvalité och andra egenskaper inte stämmer överens om vad som var avtalat vid köpet. Den ska dessutom vara ägnad att användas på ett sådant sätt andra liknande varor brukar användas (16 § KKL).

Det framkommer i frågan att bilen såldes begagnad, jag förutsätter därmed att säljaren har sålt bilen i "befintligt skick". Fel vid försäljning i befintligt skick regleras i 17 § KKL. Av regeln framkommer det att bilen ska anses vara felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Att varan sålts i befintligt skick innebär att 17 § KKL gäller framför 16 § KKL. Bedömning huruvida varan är felaktig eller inte blir i princip den samma, skillnaden är att man i större utsträckning avväger dessa eventuella fel mot priset köparen betalade för varan.

Säljaren ansvar för fel som fanns på varan vid avlämnandet, detta gäller även om felet fanns vid köpet men visar sig först senare (20 § KKL). Om felet uppkommer inom sex månader från köpet, är det upp till säljaren att bevisa att felet inte förelåg vid köptillfället (20 a §).

Är säljaren ansvarig för felen?

Av frågan framgår det att det nycklarna till bilen är problemet och att bilen inte går att starta på grund av detta. Dessutom fungerar inte takluckan. Det framgår även att problemen visade sig inom ungefär två veckor från köpet. Båda dessa problem anses troligen utgöra fel enligt 17 § KKL, förutsatt att dessa inte är problem som säljaren meddelat köparen om vid försäljningen. Eftersom bilen troligtvis såldes i befintligt skick finns det visst utrymme för fel som inte säljaren anses ansvarig för. För att avgöra detta kollar man framförallt på priset och varans art samt felens beskaffenhet.

Det är i detta fall svårt att göra en avvägning mellan pris och varans art då det inte framkommer tillräckligt med information om bilen för att avgöra om priset är högt eller lågt relativt det genomsnittliga marknadsvärdet för en liknande bil.

Takluckan

Problemet med takluckan kommer antagligen att ses som ett fel enligt 17 § KKL. Troligtvis är det dock inte ett sådant fel som gör att hävning av köpet blir aktuellt. Eftersom säljaren inte vill göra några fler försök till avhjälpande blir det troligtvis prisnedsättning som aktualiseras.

Nycklarna

Problemet med nycklarna är av mer allvarlig art eftersom de gör att bilen inte kan användas. Detta kommer högst troligtvis ses som ett väsentligt fel då bilen inte kan användas som tänkt på grund utav detta. Försök till avhjälpande av felet har skett vid ett flertal gånger, därmed kan köpet eventuellt hävas. Även prisnedsättning blir aktuellt om köparen på egen hand bekostar reparationen för nycklarna.

Sammanfattning

Som konsument har man ett flertal rättigheter vid ett fel vid köp av vara. I första hand ska säljaren avhjälpa felet utan kostnad för köparen, i andra hand ska priset på varan sänkas. Är felet väsentligt har köparen även rätt att häva köpet. I detta fall var det två problem med varan, dels att takluckan inte fungerade och dels att nycklarna inte fungerade. Att nycklarna inte fungerar vilket leder till att bilen inte startar är sannolikt ett sådant väsentligt fel som ger köparen rätt att häva köpet. Vidare har felen visat sig inom sex månader från köpet, vilket betyder att det är upp till säljaren att bevisa att felen inte förelåg vid försäljningstidpunkten.

Hur du kan gå vidare med problemet

Om säljaren inte går med att avhjälpa felen, prisnedsättning eller att häva köpet kan du vända dig till ARN för ett utlåtande från dem. Notera att deras utlåtande inte är rättsligt bindande, men många företag väljer att följas deras råd om hur en tvist ska lösas.

Du kan också boka tid till Lawlines juristbyrå. Detta kan du göra direkt via http://lawline.se/boka

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1042)
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris

Alla besvarade frågor (82649)