Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?

Hej!

Min fd man har lämnat mig för en annan helt ifrån ingenstans. Jag flyttade tillbaka till Sverige från USA för att vara med honom, allt var frid och fröjd tills det kom fram att han var kär i en annan. Dum som jag var skrev jag på ett äktenskapsförord, inte trodde jag att detta ens var möjligt till att ske!

Nu är jag bokstavligen utan bostad från och med den 1/4. Jag fick inga pengar eller rättigheter i skilsmässan, plus att jag (på min ex mans önskan och villkor!) inte jobbat 100% under tiden vi varit gifta då hans största önskan var att försörja mig. Nu har jag ingenting, inga pengar till att ta lån, ingenstans att bo och ingen aning om hur jag ska lösa min framtid. Har inga mynderåriga barn men min son på 20 år har svår Asbergers syndrome och behöver mycket stöd. Hur ska jag gå till väga??

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag utgår i mitt svar från att ni har genomfört en skilsmässa och att ert äktenskapsförord har lämnat dig utan rätt till någonting alls.

Underhållsbidrag

Efter en skilsmässa är utgångspunkten att varje make ska försörja sig själv (6 kap 7 § ÄktB). Det finns dock två undantag som gör att den ena maken kan bli skyldig att betala underhåll till den andra:

Om den ena maken behöver bidrag under en övergångstid (6 kap 7 § andra stycket ÄktB). Detta bidrag kan utgå under en omställningsperiod för att ge den behövande maken möjligheter att utbilda sig och skaffa eller höja inkomster.Om den ena maken har svårigheter att försörja sig själv efter att ett långvarigt äktenskap har avslutats, eller det finns synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för en längre tid än den övergångstid som anges ovan i p1. Vid denna prövning ska domstolen ta hänsyn till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd (6 kap 7 § tredje stycket ÄktB).

Enligt denna regel har du möjlighet att i domstol ansöka om att få underhållsbidrag från din före detta make. Då du inte arbetat 100 % under ert äktenskap kan du anses vara i behov av utbildning eller omskolning för att förbättra dina inkomster och undantaget i p1 kan därmed vara gällande. Som jag tolkar din fråga har du dock inga inkomster över huvud taget för tillfället, varför även undantaget i p2 kan bli aktuellt.

Äktenskapsförord

Vad gäller äktenskapsförordet tolkar jag det som att du på grund av detta har lämnats utan rätt till någonting.

Ett äktenskapsförord kan helt eller delvis jämkas om det skulle leda till ett orimligt resultat (12 kap 3 § ÄktB). Genom jämkning kan enskild egendom dras in i bodelningen och därmed behandlas som giftorättsgods (det vill säga sådan egendom som makarna delar lika på). Denna regel syftar till att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett långvarigt äktenskap. Domstolarna ska dock utnyttja möjligheten till jämkning sparsamt. Konsekvensen av en jämkning blir alltså att värdet av den delningsbara egendomen ökar och därmed även storleken av den ekonomiskt svagare makens andel vid bodelningen. Du kan med stöd av denna bestämmelse i domstol yrka att äktenskapsförordet (eller ett villkor däri) helt eller delvis ska jämkas.

Bostad

Oavsett vem som är ägare till bostaden, är det den make som har det största behovet av bostaden och bohaget som har rätt att få detta på sin lott i bodelningen om detta är rimligt i övrigt. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap 2 § första stycket p2 – 4 ÄktB. För att en make ska få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken ska det vara rimligt (11 kap 8 § ÄktB).

Enligt denna bestämmelse har du alltså eventuellt möjlighet att begära rätt till er gemensamma bostad. Vid behovsprövningen beaktar domstolen särskilt om det finns barn i äktenskapet som den ena maken får ensam vårdnad om. Denne anses då ha störst behov av bostaden. Vid rimlighetsbedömningen tas ekonomisk hänsyn till den make som äger bostaden. En förutsättning för att du ska kunna få bostaden på din lott i bodelningen är dock att bostaden inte är din före detta makes enskilda egendom enligt 7 kap 2 § första stycket p2 – 4 ÄktB. Det krävs även att du har ekonomisk möjlighet att överta bostaden (11 kap 10 § ÄktB).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning