FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/12/2020

Vad har jag för rättigheter när någon på jobbet kallar mig barn mm.

Hej,

jag har en kollega som kallar sig för pappa på jobbet. Han har vid ett tillfälle skrivit att jag är ett barn. Jag är vuxen och välutbildad, vilket inte han är, utbildad alltså. Vad har jag för rättigheter? Jag kommer att anmäla honom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för diskriminering pga. din ålder i enlighet med 1 kap. 5§ st. 1 p. 6 Diskrimineringslagen (DiskL). Diskriminering kan få sitt uttryck på olika sätt t.ex. genom direkt diskriminering.

Med direkt diskriminering i enlighet med 1 kap. 4 p. 1§ DiskL, avses att någon ska ha missgynnats genom att behandlas sämre än någon annan behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Det förutsätts dessutom att missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 5§ DiskL. I ditt fall är det enligt min mening inte lika självklart att det rör sig om en direkt diskriminering eftersom att kalla dig "barn" inte direkt behöver syfta till din ålder.

En annan diskrimineringsform är trakasseri. Trakasserier i enlighet med 1 kap. 4§ p. 4, är handlingar som innebär missgynnande i form av skada, obehag som kränker den enskildes värdighet. Handlandet ska i sig vara oönskat och ha ett orsakssamband med någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 5§ DiskL. Resterande diskrimineringsformer bygger på objektiva grunder, men just trakasserier bygger på subjektiva. AG måste förstå att dennes beteende kränker någons värdighet.

Man skiljer på grundform och allvarlig form, där grundformen är att den som upplever sig trakasserad ska säga ifrån till den som trakasserar eller till arbetsgivaren. Först om beteendet upprepar sig trots tillsägelse, betraktas det som trakasseri. Den allvarligare formen är då kränkningen till sin karaktär är så grov att den som kränker förstod eller borde ha förstått. I dessa fall blir det direkt ett trakasseri.

Om arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare anser sig trakasserad har arbetsgivaren skyldighet att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden, 2 kap. 3§ DiskL. Underlåtenhet till detta kan leda till skadestånd (AD 2002 nr 102).

Bevisbördan vid diskriminering regleras i 6 kap. 3§ DiskL. Bestämmelsen syftar till att ge den som anser sig ha blivit diskriminerad en bevislättnad. Om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta detta, så ska svaranden visa att diskriminering ej förekommit. Bestämmelsen har uppfattats som en presumtionsregel.

Din bakgrundsinformation utgör inget tillräckligt underlag för mig att kunna bedöma situationen, men ovanstående redogörelse visar på hur en sådan bedömning kan gå till hos domstolen. Förhoppningsvis hjälper även detta dig att veta hur du ska bygga upp ditt resonemang i din anmälan. Jag rekommenderar dig dock att gå in på diskrimineringslagen och studera de olika lagrummen, särskilt 1 kap. 4§ DiskL, för att få en förståelse för vad som avses med diskriminering.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?