Vad händer om säljaren går i konkurs innan leverans av varan skett?

Hej! har en fråga angående konkurs/köp mellan näringsidkare. Bilfirma A säljer 2 st bilar till bilfirma B, de är specialbeställda med specifik prestanda och utrustning. Båda är betalda men ännu inte levererade. Båda bilarna är tillverkade men Bilfirma B hinner gå i konkurs innan leverans görs. Hur ser det ut angående B:s rätt här till bilarna eller pengarna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga skriver du att det är bilfirman B som går i konkurs, det vill säga förvärvaren av bilarna. I så fall omvandlas bilfirma B till ett konkursbo. I konkursboet ingår bolagets alla tillgångar och skulder, och även bilarna kommer alltså ingå som en tillgång i bilfirma B:s konkursbo. Fortsättningsvis kommer jag besvara vad som händer om bilfirma A går i konkurs innan leverans av bilarna skett, då jag misstänker att det är vad din fråga egentligen avsåg.

Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB). Jag kommer fortsättningsvis utgå från att äganderätten till bilarna övergått från bilfirma A till B i och med förvärvet.

Sakrättsligt skydd

Till ett konkursbo räknas bland annat all utmätningsbar egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades (3 kap. 3 § första stycket KL). Med att egendomen ska ha tillhört gäldenären (här Bilfirman A) avses att det är gäldenärens egna tillgångar som ska utgöra konkursboet. För sådan egendom som finns hos gäldenären vid konkursutbrottet tillämpas dock en presumtion om besittarens äganderätt: det presumeras att gäldenären är ägare till lös egendom i dennes besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap.18 § UB).

Bilarna finns här hos A, och för att B då ska kunna bryta presumtionen om besittarens äganderätt och kunna undanta bilarna ur A:s konkurs krävs att bilarna får sakrättsligt skydd. För vad som här är aktuellt innebär det att man får bättre rätt till egendomen än gäldenärens borgenärer. Det kallas att man får borgenärsskydd. Har man sakrättsligt skydd till egendom i form av borgenärsskydd får man får separationsrätt till egendomen, vilket innebär att man får undanta egendomen från gäldenärens konkurs så att den inte ingår i dennes konkursbo.

Sakrättsligt skydd till lös egendom som finns kvar hos säljaren

Sakrättsligt skydd i säljarens konkurs erhålls på olika vis beroende på vilken typ av vara det rör sig om samt om förvärvaren är en näringsidkare eller en privatperson. För både privatpersoner och för näringsidkare krävs dock för lös egendom att det rör sig om ett individuellt bestämt föremål som är identifierbart. Bilarna uppfyller detta krav.

Avtalsprincipen och traditionsprincipen

För privatpersoner tillämpas något som kallas avtalsprincipen (49 § konsumentköplagen), vilken innebär att köparen får skydd mot säljarens borgenärer direkt genom avtalet. Detta gäller även för vissa egendomsslag, exempelvis för immaterialrättigheter.

För näringsidkare som förvärvat lös egendom gäller inte avtalsprincipen utan något som kallas traditionsprincipen istället. Med detta avses i första hand att tradition av egendomen ska ha ägt rum, alltså att besittningen ska ha övergått från säljaren till köparen. Tradition kan även ske om egendom kvarlämnas hos säljaren men säljaren blir avskuren rådighet över egendomen, till exempel genom att köparen monterar ett nytt lås på egendomen. Bilar är lös egendom. Eftersom bilarna i det här fallet är kvar hos bilfirma A har något besittningsövergång inte skett. Du nämner inte heller att något rådighetsavskärande ägt rum. Sakrättsligt skydd från bilfirman A:s borgenärer kan alltså inte erhållas genom tradition.

Registrering enligt lösöresköpslagen

Ytterligare ett sätt att få sakrättsligt skydd är registrering enligt lösöresköpslagen. Har man registrerat sitt förvärv enligt lösöresköpslagen får man separationsrätt till egendomen även om den är kvar hos gäldenären då konkurs utbryter. Av din fråga framgår inte att någon sådan registrering har skett. Sakrättsligt skydd kan inte uppnås heller på detta vis.

Bilfirma B har alltså inte genomfört något sådant sakrättsligt moment som krävs för att erhålla sakrättsligt skydd och kommer därför inte få separationsrätt till bilarna i bilfirma A:s konkurs.

Oprioriterad fordran

Om separationsrätt saknas erhåller köparen, som blir en borgenär till säljaren, en oprioriterad fordran i säljarens konkurs. Med detta avses att köparen får en fordran utan förmånsrätt och alltså blir en av de borgenärer som får betalt sist i gäldenärens konkurs efter att borgenärer med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt. Utsikterna för att få en sådan fordran betald kan vara dåliga då det inte är säkert att konkursboet i det skedet har några medel kvar.

Sammanfattning

För att en näringsidkare ska få separationsrätt till egendom som kvarlämnats hos en säljare som sedermera går i konkurs krävs dels att egendomen är individuellt bestämd och identifierbar, samt att ett sakrättsligt moment i form av tradition eller registrering enligt lösöresköpslagen vidtagits. Här verkar varken tradition eller någon sådan registrering ägt rum. Bilfirma B kommer således inte få separationsrätt för bilarna i bilfirma A:s konkurs utan får istället en oprioriterad fordran.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo