Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?

2019-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, vid en händelse kastade jag en mans kikare (värd 4000kr)i en sjö och blev åtalad för skadegörelse.Jag hade skrivit upp fel datum för rättegången och missade den. Förhandlingen gjorde utan mig och jag blev dömd till 100 dagsböter + 4000kr i skadestånd.Det var verkligen inte min avsikt att utebli från förhandlingen då jag hade sett fram emot att få ge min version av händelseförloppet. Är det något jag kan göra för att rätta till mitt misstag? Undrar också om 100 dagsböter är rimligt? Det innebär 26000kr för mig med en årsinkomst på ca 350000kr.Är det någon mening med att anlita någon för att överklaga domen? främst då avseende det höga bötesbeloppet.Hur funkar det när man inte har de pengarna?
SVAR

Hej!

Vi uppskattar att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Så som jag uppfattar frågan så undrar du över möjligheterna för dig att påverka en dom som redan getts. Det är en processrättslig fråga som du undrar över och svaret kommer att utgå från Rättegångsbalkens (RB) bestämmelser. Jag kommer även att gå in i Brottsbalken (BrB) när det gäller frågan om brottet och angående den dagsböter som getts. Jag förstår det som att du fått en kallelse innan rättegången och således blivit meddelad om att den ska hållas men att du tagit fel datum.

Vid kallelse ska man infinna sig i domstolen

Du har blivit åtalad för skadegörelse som är ett brott. Brottet förekommer i tre olika gradindelningar som talar om brottets svårighetsgrad. Den lägsta graden är ringa skadegörelse följt av normalgrad och det svåraste är grov skadegörelse (12 kap. 1-3 § BrB).

Eftersom du blivit kallad till domstol ska du närvara vid det utsatta datumet (21 kap. 2 § RB) men i vissa fall kan mål avgöras även utan att den tilltalade närvarar och då föreligger inte den skyldigheten.

En huvudförhandling kan hållas trots att du inte närvarar (46 kap. 15 § RB) om det finns förutsättningar för att förhandlingen kan hållas ändå. En utav de alternativa förutsättningarna är att det endast rör sig om böter, fängelse i sex månader, villkorlig dom, skyddstillsyn eller någon utav dessa tillsammans (46 kap. 15 a § första punkten).

Överklagan av dom

Domstolen har kommit fram till påföljden böter och skadestånd vilket innebär att de avgjort målet och meddelat en dom (30 kap. 1 § RB). En dom som getts av tingsrätten kan som huvudregel överklagas om inget annat talar för att det inte går. Huvudregeln om att det går att överklaga gäller eftersom jag inte funnit något som tyder på att det inte skall gå att överklaga (49 kap 1 § RB).

Är man inte nöjd med en dom kan man överklaga till en högre instans. I detta fallet är det hovrätten som är nästa instans eftersom tingsrätten redan prövat det. Den påföljd som dömts ut är böter och vid dessa domar krävs ett prövningstillstånd för att överklaga (49 kap. 12 § RB), (49 kap. 13 § RB). Prövningstillstånd ska ges om någon utav följande situationer föreligger

Det finns en anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. Det innebär att en ändring av domen bör göras.Det går inte utan ett prövningstillstånd att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. Det är frågan om ett så kallat granskningsfall.Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av en högre domstol. I detta fall så handlar det om att kunna använda domen i vägledande syfte för andra mål.Det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Det är oftast formella fel som förekommit vid tingsrätten.

(49 kap. 14 § RB).

Sammanfattningsvis kommer ett prövningstillstånd inte kunna ges eftersom du tagit fel datum. Enligt mig så platsar inte den situationen under någon utav punkterna.

Hur bestäms dagsböter?

Din fråga handlar om påföljder för brott och dessa regleras som sagt i Brottsbalken. Dagsböter är en brottspåföljd som bestäms på två grunder:

Den tilltalades ekonomiska förhållanden Brottets svårighetsgrad

Storleken på dagsboten bestäms av dina ekonomiska förhållanden precis som du skriver. Vanligtvis bestäms dagsboten till en tusendel av din årsinkomst. När det gäller antalet dagsböter som ges så beror det på straffvärdet för brottet som innebär hur allvarligt rätten ser på brottet (25 kap. 2 § BrB).

För att besvara frågan om 100 dagsböter är rimligt för brottet så görs en straffmätning av brottets straffvärde som jag nämnde tidigare. Rätten beaktar då bland annat försvårande och förmildrande omständigheter vid brottet (29 kap. BrB). Det blir svårt att göra en bedömning angående omständigheterna i fallet eftersom jag inte vet något mer än att kikaren slängts i vattnet. Däremot så har rätten vid flera domar som jag granskat, dömt till en påföljd på 100 dagsböter när skadans värde varit på cirka 4000 kronor. Antalet dagsböter som dömts ut tycks inte vara orimligt högt i förhållande till skadan.

Betalning av böter

Den som har dömts till böter kommer att få hem ett inbetalningskort. Det ska betalas inom 30 dagar från dagen då överklagandetiden gått ut. Efter 30 dagar har passerat så skickas en påminnelse om betalning. Efter ytterligare två veckor så skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för indrivning som innebär att myndigheten tar över anspråket och driver in pengarna.

Kronofogdemyndigheten gör en utmätning om du inte betalar. En utmätning innebär att värdet för böterna betalas genom en annan tillgång du har. Du kan läsa mer om betalning av böter på Domstolsverkets hemsida.

Slutord

Sammanfattningsvis så skulle en överklagan troligtvis inte få någon framgång i ditt fall. Du skulle däremot kanske kunna anlita någon om du tror att någon utav grunderna för prövningstillstånd är uppfyllda. När det kommer till att bötesbeloppet skulle vara för högt, så ser jag inte någon framgång med att anlita någon för att ta det vidare. Däremot så har jag för lite att gå på när det gäller bötesbeloppet och skulle behöva mer information för att kunna ge ett mer specificerat svar.

Hoppas du har fått svar på dina frågor annars får du gärna återkomma om du har fler frågor. Du kan även ta kontakt med vår juristbyrå för ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Du kan även boka en tid med en erfaren jurist från Lawline för mer kvalificerad hjälp.

Vänliga hälsningar,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (940)
2019-10-18 Vad betyder parts rättsinnehavare?
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?

Alla besvarade frågor (73804)