Vad händer om man inte avtalat om förlängning av hyrestid?

Hej,

I ett hyresavtal för en lokal som hyrs av ett Aktiebolag (alltså inte en bostad), står följande:

"

Uppsägningstid/Förlängningstid:

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst _9_ månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med ☐___ år ☐___ månader.

"

Avtalet är framtaget från fastighetsägarnas mall, och varken kryssrutan för månad eller år är ikryssad.

Vad händer här i fall uppsägning inte meddelas 9 månader innan hyrestidens utgång? Hur långt förlängs avtalet? Gäller olika villkor för uppsägning från hyresvärd / hyresgäst?

Lokalen hyrs också med avstående från besittningsskydd pga "att lokalen ligger i ett hus som skall rivas eller undergå större ombyggnad", ifall det är relevant.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer om uppsägning inte skett inom angiven tid?

Eftersom jag inte har sett hela kontraktet är det svårt att ge ett precist svar, men om jag har förstått dig rätt är det frågan om ett avtal som skrivs ut som en blankett där man får fylla i uppgifter själv, och hyresavtalet gäller på bestämd tid (det vill säga det är angiven en tidsperiod då hyresavtalet börjar och slutar).

Eftersom parterna då inte har fyllt i något om förlängning så är det inte överenskommet mellan parterna om vad som ska hända om en uppsägning inte meddelas 9 månader innan hyrestidens utgång, så istället får man gå till 12 kap. jordabalken för att veta vad som gäller.

Enligt 12 kap. 3 § 3 st. jordabalken anges ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid förlängt på obestämd tid om ingenting annat har avtalats. Detta skulle innebära att aktiebolagets hyreskontrakt fortsätter löpa på obestämd tid om uppsägning inte sker i rätt tid.

Hur kan en uppsägning ske?

Det finns vissa skillnader i en hyresgäst uppsägning respektive en hyresvärds uppsägning. För båda gäller att uppsägningen ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än 3 månader i följd.

Om det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet får dock uppsägningen vara muntlig, om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. (12 kap. 8 § jordabalken).

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning