FrågaSTRAFFRÄTTNödvärn och annan ansvarsfrihet31/05/2022

Vad händer om man blir pressad till att utföra en brottslig handling?

Hej, vad händer om man har blivit utpressad till att göra en brottslig handling och har några bevis på att något inte stämmer med varför man skulle ha gjort det? Vad kommer tingsrätten besluta om dom inte vet vem personen som har pressat en på pengar är och det varkar oklart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga tar oss in i brottsbalkens (BrB) 22 kap. vilket behandlar olika typer av medverkan till brott. 

Anstiftan till brott 

Att anstifta någon att begå ett brott innebär att en  person förmått en annan person att utföra en brottslig handling. Anstiftaren, alltså den som förmår en person att utföra ett brott, kan använda sig av bland annat hot, utpressning eller utnyttjande av en särskild ställning för att få personen att begå brottet. (se 22 kap. 5 § BrB). 

Den som medverkat till brottet kan undkomma att lagföras om det kan bevisas att denne har tvingats till att utföra brottet. Det krävs då att den påverkan, tvång, som personen utsatts för är särskilt starkt. Anledningen till att en person som tvingats utföra ett brott kan undkomma straffansvar är för att man anser det vara mindre klandervärt att begå ett brott som man tvingats att utföra. Detta beror på att när rätten fastställer huruvida ett brott är begånget, ser de till gärningsmannens uppsåt. Detta innebär att om en person blivit tvingad att utföra en gärning, kommer uppsåtet hos personen troligtvis vara ett annat än om denna självmant utfört brottet. 

Huvudregeln är enligt 23 kap. 4 § BrB att den som medverkat till ett brott ska dömas som medverkande. Om rätten inte anser att tvånget personen utsattes för var tillräckligt påtagligt för att personen ska undkomma straffansvar kommer denna trioligtvis dömas till medverkande av brottet. När påföljd bestäms kommer dock även här den medverkandes uppsåt att bedömas, vilket troligtvis kommer kunna mildra straffet, vidare ska förmildrande omständigheter beaktas. En sådan förmildrande omständigheter skulle kunna vara just att den medverkande varit rädd för gärningsmannen och därför utfört brottet. 

Tingsrättens bedömning

Hur tingsrätten gör sin bedömning skiljer sig från fall till fall och är svårt att kommentera. Det som kan konstateras är dock att åklagaren endast får väcka ett allmänt åtal om det är ställt bortom rimligt tvivel att den misstänkte har begått brottet. Detta innebär att rättegången, om det blir en sådan, kommer föranledas av en noggrann utredning där samtliga omständigheter som kan påverka tingsrättens bedömning tas fram och värderas. Om omständigheterna är oklara, ska inte åklagaren väcka åtal eftersom det då inte kan anses vara ställt bortom rimligt tvivel att personen är skyldig. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hanna FolkungerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?