Vad händer om jag inte dyker upp till rättegången?

Hej,

Jag ska överklaga en dom i hovrätten, vad händer om jag inte infinner mig där?

Får jag sitta häktat om polisen tar mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer om du inte infinner dig vid rätten, om din dom skulle tas upp till ny rättegång. Jag har inte tillräckligt med information för att veta om din dom gäller ett indispositivt mål, tex brottmål, eller dispositivt tvistemål. Jag kommer nedan beskriva vad som gäller för brottmål och sedan i slutet kort förklara vad som gäller i tvistemål.

Laga förfall - när du har giltig anledning att inte närvara i rätten

Jag har inte tillräckligt med information för att veta om du är tilltalad eller målsägande, men det är viktigt att betona att det är olika lagrum som rör dessa olika parter. För samtliga parter gäller dock 32 kap 6-8 §§ i rättegångsbalken. I 32:8 förklaras att laga förfall är då någon genom avbrott i allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet, som han ej bort förutse eller rätten eljest finner utgöra giltig ursäkt, hindrats att fullgöra vad honom ålegat. Detta innebär alltså enligt 32:6 RB att om du inte infinner dig i rätten och på sätt underlåtit rättens beslut att infinna sig vid rätten eller på annat sätt fullgöra något i rättegången och du har laga förfall så ska detta inte leda till någon påföljd för dig eller på annat sätt lägga dig till last i rättegången. Är du till exempel sjuk kan rätten anse att laga förfall sannolikt föreligger enligt lagen och därmed skjuta upp rättegången.

Om målsäganden eller den tilltalade ej är närvarande

Enligt 46:14 RB ska ett målsägande som inte inställer sig personligen till rättegångstillfälle, alltså om du är målsägande och du inte dyker upp, så ska rätten ta ställning till om ett förelagt vite ska dömas ut. Dessutom får rätten besluta om målsäganden ska hämtas till domstolen, antingen direkt eller till en senare dag. Ett skäl för hämtning är att det kan antas att målsäganden inte kommer att dyka upp trots en ny kallelse.

Enligt 46:15 RB ska rätten i första hand pröva om målet kan avgöras i utevaro av den tilltalade enligt 15a §. 15a § fastslår olika förutsättningar för att avgöra målet i utevaro, bland annat nämns att saken ska kunna utredas tillfredsställande samt att det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening.

Skulle saken inte kunna utredas tillfredsställande ska rätten enligt 15 § 2 meningen ta ställning om ett förelagt vite ska dömas ut. Rätten ska också ta ställning till om den tilltalade ska hämtas till domstolen, på samma sätt som för målsäganden, eller häktas, om det finns förutsättningar för häktning enligt 24 kap RB.

Häktning?

Det är alltså möjligt att som tilltalad bli häktad om en inte dyker upp i rätten, men då måste förutsättningar för häktning vara uppfyllda enligt 24 kap RB. I 46 kap. 15 § 2 st anges bland annat att skäl för häktning är att det på grund av att tidigare hämtningsförsök i målet har misslyckats eller av annat skäl är sannolikt att den tilltalade inte kan hämtas.

Vad gäller vid tvistemål?

Parters utevaro regleras i 44 kapitlet i RB. Enligt 44:4 RB ska 1-3 §§ tillämpas om en part uteblir eller underlåter att infinna sig personligen vid en huvudförhandling. När det gäller dispositiva tvistemål, mål där förlikning om saken är tillåten, gäller att tredskodom kan utdömas om någon av parterna eller deras ombud inte infinner sig till förberedelsesammanträdet. Det krävs dock att den andra parten yrkar tredskodom för att detta ska ske enligt 44:2 RB, och det krävs även att den part som inte dyker upp vid sammanträdet tidigare har fått en kallelse till sammanträdet och att det av kallelsen framgår att tredskodom kan utdömas om personen inte dyker upp. Skulle den andra parten inte yrka tredskodom eller om det inte framgår av kallelsen att tredskodom kan utdömas så avskrivs målet istället enligt 44:1 RB. Även om kärande inte dyker upp kan vid dispositiva tvistemål tredskodom ändå utdömas enligt 44:3 2 st RB. Häktning är inte aktuellt vid dessa typer av mål.

Däremot kan vite komma på tal enligt 44:3 3 st om svaranden uteblir och vite förlagts. Då kan även rätten besluta att svaranden skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller en senare dag.

Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!

Allt gott,

Suana TaficRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo