Vad händer när jag inte kan betala ett inkassokrav från Tyskland?

2019-07-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en enskild firma och har köpt in varor från Tyskland. Har inte betalt allt pga dåligt kundflöde. Företaget vill inte vänta längre utan skickat vidare fodran till ett tyskt inkassobolag. Jag har kvar att betala 4300 euro och inkassobolaget vill ha 441 euro i processing fee och 105 euro i dunning costs (I sverige får inkassobolagen bara ta 500:- reglerat tror jag) Sedan säger de att jag är skyldig att betala ännu mer om jag inte betalar inom en vecka från jag fick brevet i kostnader. Alltså ungefär 6000:- plus mer om jag inte betalar inom 1 vecka. 1 Är inte jag som svensk skyddad mot deras oskäliga kostnader? 2 Hur mycket får de ta ? Vart går gränsen 3 Hur driver de in skulden ? 4 Jag har erkänt att jag är skyldig vad som är kvar på fakturan plus att jag ska betala ränta för att jag är sen men jag vill bestrida inkassobolagets kostnader. Betalar var och en för sig sina rättegångskostnader då som i sverige när det jag bestrider är under 17000:- Förenklat mål. Alltså 6000:- ? (inkassobolagets avgifter). Hur går indrivningsprocessen till? Jag har inga pengar att betala allt just nu. Har kontaktat företaget jag är skyldig om avbetalningsplan men de svarar inte på mejl. (Februari) Utan de skickar istället detta inkasso bolag på mig. Sa till inkassobolaget att jag kan betala 400 euro i månaden men de sa minst 1000 euro annars går de till domstol (court). Hoppas Ni kan forska i detta och ge mig info och tips. Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag beklaga situationen du hamnat i och att din leverantör inte är mer samarbetsvillig gällande din betalning. Vad jag kunnat hitta finns det inga gemensamma EU-regler som måste följas gällande hur stora avgifter som inkassobolagen får ta ut. Som jag förstår det har varje land sina egna inkassoregler och det skiljer sig åt vad som är god inkassosed.

Eftersom både Sverige och Tyskland är ed i EU har jag huvudsakligen tittat på vilken EU-rättslig lagstiftning som kan vara relevant i din situation. Detta är dock ett område som är ganska snårigt och som i många fall regleras genom avtal. Ytterligare ett snäpp krångligare har det nu blivit i och med inkassobolagets inträde. Mitt främsta tips är att du tittar igenom vilka överenskommelser du har med leverantören och om det där framgår någonting om vad som gäller om en tvist uppstår.

Lagval - vilket lands lagar ska tillämpas?

Eftersom företaget som vill driva in skulden är beläget i Tyskland, och även inkassobolaget är tyskt, så har de inga skyldigheter att följa svenska regler. Hade inkassobolaget däremot varit svenskt hade de behövt följa de svenska reglerna och de begränsningar som finns i vår lagstiftning. Det är också vanligt att lagval, det vill säga vilket lands lagar som ska tillämpas, regleras i avtal mellan säljare och köpare. I Romfördraget, som är lagstiftning på EU-nivå, finns regler om att parter i privaträttsliga förhållanden själva får avtala om vilkets lands lagar som ska vara tillämpliga i eventuella tvister. Om ett sådant avtal saknas ska tysk lag väljas, då din leverantör har sitt fasta driftställe där. Det finns dock en del förhållanden som är undantagna från Romfördragets regler som gör att andra regler kan gälla.

Jag har försökt hitta information om vilka regler som gäller i Tyskland, men det är inte helt lätt. Vad som gäller i Tyskland kan jag därför dessvärre inte svara på. Däremot kan jag hjälpa dig med hur de kan tänkas driva in kravet och hur du kan bestrida inkassobolagets avgifter.

Europeiskt betalningsföreläggande

Det jag lyckas få fram är att inkassobolaget kan kräva ut skulden genom den svenska Kronofogdemyndigheten. Det kan de göra genom ett europeiskt betalningsföreläggande. Vad som gäller för detta hittar du i Lagen om europeiskt betalningsföreläggande och Förordning om europeiskt betalningsföreläggande. Båda dessa bygger på Förordning 1896/2006/EG.

Inkassobolaget kan lämna in en ansökan om att Kronofogdemyndigheten utfärdar ett europeiskt betalningsföreläggande. Du har möjlighet att bestrida ett betalningsföreläggande genom att fylla i ett färdigt formulär som du kan lämna in till Kronofogden. Eftersom du endast ifrågasätter inkassobolagets avgifter så räcker det att du delvis bestrider deras krav. Formuläret (F) hittar du här. Du måste bestrida föreläggandet inom 30 dagar från dess att du delges betalningsföreläggandet, men du behöver inte ange varför du bestrider kravet.

Om ett betalningsföreläggande inte bestrids så resulterar ansökan i ett så kallat utslag, vilket Kronofogden kan lägga till grund för ett indrivande av skulden. Kronofogden kommer då att starta en utredning av dina tillgångar för att se vad som kan tas i anspråk för skulden.

Tvist i domstol

Om du bestrider betalningsföreläggandet så hamnar tvisten istället i domstol, och det är då som utgångsnpunkt en svensk domstol som är behörig att pröva tvisten. Även detta beror på vad ni avtalat. Detta kan göras genom ett europeiskt småmålsförfarande, eller genom en vanlig civilrättslig process. Innan inkassobolaget skickar en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande kan de välja om de vill att en eventuell process ska hanteras som ett europeiskt småmål eller enligt vanliga civilprocessrättsliga regler. Europeiska småmål är möjliga när parterna tvistar om mindre än 5 000 euro, vilket är fallet för dig om jag förstått din situation rätt. Eftersom du (svaranden) är en svensk enskild firma ska en eventuell talan mot dig väckas i svensk domstol som utgångspunkt. Detta framgår av Förordning 44/2001/EG.

Andra förfaranden

Som jag förstått det så behöver Inkassobolaget inte driva in skulden genom ett europeiskt betalningsföreläggande, utan det kan göra det genom att gå direkt till domstol. Utgångspunkten är dock att de ska vända sig till en svensk domstol, eftersom ditt företag är svenskt. Hur detta förfarande fungerar har jag inte lyckats få någon vidare klarhet i, mer än att du ska delges en eventuell stämning och ges en möjlighet att få det du vill säga sagt innan något beslut fattas. Svensk lag appliceras om ni kommit överens om det, annars är utgångspunkten vid försäljning av varor att säljarens vistelselands lagar tillämpas.

Sammanfattning och hur du går vidare

När en tvist uppstår mellan parter från två olika länder uppstår ofta frågan om vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. För det mesta brukar detta oftast regleras i de avtal som upprättas mellan parterna för att undvika frågetecken vid eventuella tvister. Titta därför igenom era avtal för att se efter om det finns något som stadgar vilket lands lagstiftning som ska användas i ditt fall. Enligt EU-rättsliga regler är utgångspunkten att tysk lag ska tillämpas i tvisten mellan dig och din leverantör, om ni inte avtalat något annat. Eftersom fordran numera övertagits av ett inkassobolag är jag dock inte säker på att samma lagvalsregler gäller.

Det finns vissa regler på EU-nivå som gör förfaranden som är gränsöverskridande, det vill säga utspelar sig mellan parter från olika länder, enklare för parterna. Ett sådant medel som inkassobolaget kan använda sig av är att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande hos Kronofogden i Sverige. Du kan välja att bestrida ett sådant föreläggande, vilket kommer att göra så att tvisten hamnar i domstol. Såvitt jag lyckats hitta finns dock inga gemensamma regler för hur stora avgifter ett inkassobolag får ta ut, så inkassobolaget kan ha möjlighet att kräva de avgifter som är tillåtna enligt tysk lag.

Den här typen av internationella frågor är invecklade och det är inte lätt att sätta sig in i ett annat lands lagstiftning. Jag rekommenderar därför att du tar hjälp av en professionell jurist som är specialiserad på inkasso i utlandet. Flertalet svenska byråer har jurister som arbetar enbart med att bemöta inkassokrav från utlandet.

Med detta hoppas jag att du fått lite större insyn i hur inkassoärenden kan hanteras inom EU och jag önskar dig lycka till med detta i framtiden.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (971)
2020-01-26 Får vem som helst utge sig för att vara en advokat?
2020-01-16 Vad menas med åtalsprövning?
2020-01-01 Varför får jag inte svar på den frågan jag ställt till Lawline?
2019-12-30 Hur kan man överklaga en lagakraftvunnen dom?

Alla besvarade frågor (76555)