FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt15/09/2022

Vad händer när ett barn under 15 år begår ett brott?

Görs en polisanmälan då båda är under 15 år och har samlag. Som sedan läggs ner? Kontaktas socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

I Brottsbalken (BrB) listas de gärningar som i Sverige är kriminaliserade. Därutöver finns lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), som innehåller specifika regler för fall där barn begått brott. 

Gränsen för straffmyndig

Innan man fyller 15 år är man inte straffmyndig, vilket betyder att man inte  kan straffas ifall man begår en brottslig handling (1 kap. 6§ BrB). För att dömas för våldtäkt mot barn krävs att man är åtminstone 15 år eller äldre och att barnet är under 15 år (6 kap. 4§ BrB).

Polisanmälan

Bara för att man inte är straffmyndig så betyder inte det att en polisanmälan inte kan göras. Barnet kan inte hållas ansvarig för brottet och gärningen kommer heller inte registreras, men en utredning kan göras enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. En utredning ska göras för de allvarliga brotten, om inte särskilda skäl talar emot det (31§ LUL). Som allvarligt brott menas brott där man som straffmyndig kan få minst ett års fängelse. Även lindrigare brott kan utredas om socialtjänsten anser det nödvändigt för att kunna utreda eventuella insatser (31§ st 2 LUL)

Socialtjänstens insatser

Om man begår ett brott innan man fyller 15 år så kan Socialtjänsten rycka in och, beroende på vilket brott som begåtts och övriga omständigheter, besluta om att vidta åtgärder. Detta för att ge barnet stöd och hjälp så att  barnet inte faller illa och kommer in i onda banor. Vad insatsen blir beror på en individuell bedömning av barnet och dess situation, det kan röra sig om både frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen och tvångsinsatser enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Rättegång

Dessutom, om socialnämnden eller vårdnadshavarna till barnet som begått brottet vill att en rättegång ska hållas så kan domstolen pröva målet. Det fungerar inte som en vanlig domstol där man blir dömd och får ett straff, utan syftet med rättegången är att klargöra vad som har hänt och om barnet kan anses ha begått brottet eller inte. Det kallas för en bevistalan. Det kan vara aktuellt om barnet begått ett allvarligt brott. En åklagare ska driva ett sådant mål om det krävs enligt allmän synpunkt. Som exempel kan vara om barnet begår mord. Då finns det ett allmänt intresse i att klara upp vad som hänt, både för offrets anhöriga men även barnets anhöriga och samhället. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”