Vad händer när endast en part vill sälja en samägd bostadsrätt?

2020-09-22 i Samägandeavtal
FRÅGA
Köpt bostadsrätt tillsammans (50/50 ägande) för 5 veckor sedan, men önskar nu gå skilda vägar p g a misshandelsfall. Samboavtal finns eftersom ena parten gick in med 900 tkr medan den andra parten la 200 tkr. Hur går man tillväga om ena parten motsätter sig försäljning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt med tvångsförsäljning om ena parten i ett samägande motsätter sig en försäljning av den samägda egendomen.

Lagen om samäganderätt (SamägL) reglerar situationen då två personer gemensamt äger egendom. Denna lag är dispositiv vilket betyder att parterna själva kan avtala bort lagens regler. I de fall som parterna inte avtalat om en uppkommen situation, t.ex. försäljning av egendomen, gäller samäganderättslagen. Det fortsatta svaret utgår från att ni i ert samboavtal inte har avtalat om hur ni vill hantera en framtida försäljning eller hur man hanterar en situation då en part vill sälja och den andra inte.

Hur den fördelningen av köpeskillingen vid en försäljning av bostadsrätten sedan blir kan jag inte svara på utan mer information om den ekonomiska biten. Därför kommer jag inte att gå in mer på den frågan.


Tvångsförsäljning
Huvudregeln är att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke, 2 § SamägL. Varje delägare har dock rätt att vända sig till tingsrätten för att ansöka om att egendomen skall utbjudas till gemensam försäljning på offentlig auktion, 6 § SamägL. Försäljningen kommer då handhas av en god man vilken utses av rätten. Att sälja sin bostadsrätt på offentlig aktion kan ibland leda till att egendomen säljs för lägre pris än vad som annars varigt möjligt. Ni som delägare kan dock begränsa er möjliga förslust genom att sätta en undre gräns för vilken den gode mannen får sälja egendomen för, 8, 9 §§ SamägL.

Undantag för tvångsförsäljning

En tvångsförsäljning är inte möjlig om den part som motsätter sig försäljning visar synnerliga skäl för att inte sälja egendomen. Vad synnerliga skäl är får avgöras från fall till fall. Enligt praxis avser "synnerliga skäl" undantagssituationer och har i praxis har rekvisitet tolkats strängt. Det har i praxis uttalats att synnerliga skäl för att skjuta upp försäljningen kan finnas om det exempelvis är ett särskilt dåligt konjunkturläge eller finns andra förhållanden som skulle göra försäljningen förlustbringande (NJA 1974 s. 490). Det går inte att avgöra utifrån din fråga om den andre parten i ditt fall har sådana synnerliga skäl.

I ditt fall

Det bästa för dig och din partner, både tidsmässigt och ekonomiskt, skulle vara att ni kom överens om en gemensam lösning på hur förvaltningen av bostadsrätten ska skötas. Vägrar din partner att gå med på att sälja bostadsrätten eller på att köpa ut din del kan du ändå kan se till att lägenheten blir såld genom en tvångsförsäljning. Du bör alltså i sådana fall vända dig till tingsrätten och ansöka om försäljning av den gemensamma egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (587)
2021-05-05 Hur sker kostnadsfördelningen vid samägande?
2021-05-03 Hur annullerar man ett samäganderättsavtal?
2021-04-30 Samäganderätt av katter och godtrosförvärv
2021-04-30 Betala ränta och amorteringar på sambons lägenhetslån?

Alla besvarade frågor (92030)