Vad händer med skadeståndet när en dom överklagas?

2019-12-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om en dom överklagas. Vad händer då med det skadestånd jag förväntades få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en dom ska få rättskraft och förbli gällande måste den vinna laga kraft. Detta sker normalt tre veckor efter att domen meddelats om ingen av parterna överklagar den.

När en dom överklagas vinner den inte laga kraft. Frågan ska då prövas på nytt i en överinstans. Överinstansen kan komma fram till samma sak som underinstansen, eller ändra domslutet.

Ett skadestånd som dömts ut i en dom som sedan överklagas har inte fått rättskraft. Frågan om skadeståndet ska på grund av överklagandet prövas en gång till i en överinstans. Om överinstansens dom inte överklagas vinner den laga kraft och kan därmed verkställas. Först när en dom vunnit laga kraft kan dess innehåll verkställas.

Skadeståndet du väntades få kommer inte att kunna ges nu eftersom domen överklagats. När domen vunnit laga kraft kan den verkställas och eventuellt skadestånd kan delas ut beroende på vad överinstansens kommit fram till i sin dom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll