Vad händer med servitutet vid klyvning av fastighet?

2016-12-05 i Servitut
FRÅGA
Hej, vi äger en fastighet där det finns ett servitut att vi ska förse 2 grannfastigheter med vatten från vår borrade brunn. Nu ska en av dessa fastigheter stycka sin tomt. Gäller vårt servitut att vi även ska förse den nya fastigheten med vatten? Då blir det ju 4 fastigheter som ska ha vatten från vår brunn. Vet inte hur många fastigheter brunnen klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att kunna förstå en del av de lagrum som följer krävs att några grundläggande fastighetsrättsliga begrepp klargörs. Ett servitut kan betecknas som ett rättsförhållande mellan två fastigheter, ett sådant servitut kan ha uppkommit genom avtal eller genom ett beslut av en myndighet. Servitut innebär en rätt för ägaren av den härskande fastigheten att nyttja den tjänande fastigheten eller en byggnad eller anläggning som hör till denna, detta går att utläsa av 14 kap 1 § jordabalken(JB) här. I ert fall är det en brunn på er fastighet som servitutet gäller, det gör er fastighet till den tjänande och era grannars fastighet till de härskande.

Vad gäller då när den härskande fastigheten ska genomgå en avstyckning?

Den delen av fastigheten som har avstyckats kallas för styckningslott medan återstående del av fastigheten kallas för stamfastighet enligt 10 kap 1 § 2 st fastighetsbildningslagen (FBL), här. Det framgår av 10 kap 4 § 2 st FBL, här, att om inget annat har bestämts vid avstyckningen så ska servitutet anses höra till stamfastigheten. Detta innebär att om en av de härskande fastigheterna skulle genomgå en avstyckning så skulle endast en av de delar som uppkommer få fortsatt rätt till att nyttja er brunn. Detta gäller som sagt endast om inget annat har bestämts. Det framgår nämligen av samma paragraf att det kan bestämmas att servitutet ska höra till styckningslotten istället för stamfastigheten eller att det ska tilläggas båda styckningsdelarna gemensamt.

Huvudregeln är således att servitutet följer med stamfastigheten, men som alltid med huvudregler så finns det undantag. Ett sådant undantag föreligger om servitutet bara är av betydelse om den hör till viss mark, då följer servitutet marken istället för att tillfalla stamfastigheten. Detta framgår av 2 kap 5 § JB, här.

I din fråga skriver du att du inte vet hur många fastigheter som er brunn klarar av att försörja med vatten. Om det skulle vara så att servitutet även tilläggs styckningslotten och detta skulle innebära en för stor påfrestning för er brunn så finns det en regel i 14 kap 11 § JB, här, som stadgar att den fasta egendomen som servitutet avser inte får belastas utöver vad som förutsattes vid upplåtelsen. I propositionen till paragrafen konstateras att ”en ökning av servitutsbelastningen utöver nyss antydda marginal bör, framhåller beredningen, enligt vedertagen rättsuppfattning inte få ske till följd av att den härskande eller den tjänande fastigheten delas eller blir föremål för sammanläggning.”Prop.1970:20 del B 2 s. 240

Sammanfattningsvis, om inget annat bestäms så kommer servitutet att övergå till endast en av fastigheterna, stamfastigheten. Servitutet får dessutom inte belastas utöver vad som förutsattes vid upplåtelsen. En myndighet som har bra koll på servitut och hur de regleras är Lantmäteriet, här är en länk till deras kontaktuppgifter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (270)
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut
2020-11-20 Hur ska vi tolka vårt officialservitut?
2020-11-15 Vilka skäl kan kommunen anföra för fastighetsreglering? Kan man kräva inlösen vid fastighetsregleringsbeslut?

Alla besvarade frågor (86833)