Vad händer med mina pengar när jag går bort?

2020-03-01 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Om jag har pengar på banken när jag dör tar staten dessa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Nja, riktigt så enkelt är det inte även om det i slutändan kan förhålla sig på just det viset. Det korta svaret på din fråga lyder därför: Ja, dina banktillgodohavanden och övrig egendom kan tillfalla staten. Arvsrätt är ett rättsområde som stundtals tenderar att kunna bli ganska komplext. Bestämmelserna avseende arv står att finna i ärvdabalken (ÄB) där lagtexten av många ofta upplevs som ålderdomlig och ganska svårbegriplig, vilket inte direkt underlättar problemlösningen. Jag ska därför i komprimerad och lättläst form försöka att besvara ditt inskickade ärende. Jag har dock lite svårt att tyda huruvida du har några legala arvingar i livet. Men med tanke på hur din fråga är ställd känner jag mig nästan nödgad att utgå ifrån att så inte är fallet. Jag kommer ändå för ordningens skull att kort redogöra för den arvsrättsliga tågordningen, vilken följer enligt nedan.

Allmänt

Den som avlidit benämnas arvlåtare och den egendom som han eller hon efterlämnar kallas kvarlåtenskap. En grundläggande förutsättning för att man ska vara berättigad till arv är givetvis att man har överlevt arvlåtaren.

Den så kallade första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barnen), vilka för övrigt brukar kallas bröstarvingar. Dessa ärver först enligt ärvdabalken och varje barn äger lika stor del i kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om en bröstarvinge inte skulle vara vid liv träder dennes barn i bröstarvingens ställe (så kallad istadarätt). Annorlunda uttryckt: Arvlåtarens barnbarn ärver i så fall.

I den andra arvsklassen finns arvlåtarens föräldrar. Om det inte finns några bröstarvingar tillfaller arvet föräldrarna (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av föräldrarna inte skulle vara i livet delar eventuella syskon till arvlåtaren på den avlidne förälderns del av arvet (andra stycket samma lagrum, alltså samma lagparagraf). Om något syskon har avlidit ger istadarätten istället dennes barn arvsrätt.

I den tredje arvsklassen finns arvlåtarens far- och morföräldrar vilka ärver om varken föräldrar, syskon eller syskonbarn finns i livet (2 kap. 3 § ÄB). Om en far- eller morförälder är död så delar dennes övriga barn på arvet. Med andra ord arvlåtarens eventuella farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Längre än så sträcker sig inte arvsrätten i Sverige (2 kap. 4 § ÄB), vilket innebär att kusiner inte ärver något.

Åter till din fråga och vad som händer om den avlidne saknar arvingar i samtliga arvsklasser?

Under förutsättning att du har ställt frågan baserat på ett scenario där du avlider utan att ha några legala arvingar i livet och utan att ha upprättat något testamente så blir svaret JA. Din kvarlåtenskap hamnar i så fall i statens ägo genom att samtliga medel tillfaller Allmänna arvsfonden, vilken är helägd av staten och vars syfte är att stödja barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Notera att om du vid tidpunkten för ditt frånfälle var gift ärver dock din efterlevande make före era gemensamma barn medan så kallade särkullbarn (barn som du har från tidigare förhållanden) däremot har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Dina arvingar i första arvsklassen har sedan rätt till efterarv när din efterlevande make/maka sedan avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Observera också att föräldrabalken (FB) föreskriver att den som adopteras ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB) varför en sådan person sorterar under den första arvsklassen och således betraktas som bröstarvinge.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84173)