Vad händer med min makes enskilda egendom om han avlider före mig?

Hej! När vi varit sambo i ca 2 år tog vi över min sambos föräldrars hus. Då skrevs ett typ testamente där det står att huset är min sambos enskilda egendom och försörjningsrätt enligt sambolagen . Vi gifte oss senare och varit gifta i 30 år nu och har flera barn tillsammans . Vad händer om vi skiljer oss? Hur blir fördelning med huset? Har varit mammaledig mycket med flera barn och även inte tjänat lika mycket som min man genom åren. Har det betydelse? Min sambo står på alla lån som tagits under dessa 30 år .Vad händer om han dör?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar inte helt och hållet hur er situation ser ut. Jag kommer därför att besvara dels vad som händer om ni genom ett samboavtal har bestämt att huset ska undantas från bodelning, dels vad som händer om din sambos föräldrar har föreskrivit i ett gåvobrev eller ett testamente att huset är din sambos enskilda egendom.

Din fråga berör ett delvis komplicerat område där svaret varierar beroende på förhållandena i ert fall. Jag kommer därför att försöka sammanfatta några av grunddragen i lagstiftningen. Känner du att du vill att någonting förtydligas är du varmt välkommen att återkomma med följdfrågor.

Om ni skrev ett samboavtal medan ni var sambor

När två sambor ingår äktenskap med varandra upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Ett samboavtal reglerar endast samboförhållandet och har alltså inga verkningar om samborna senare gifter sig. För att kunna avtala om att viss egendom ska vara enskild när ett äktenskap upphör krävs att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Om din sambos föräldrar har upprättat ett testamente eller ett gåvobrev

Om "tredje man", dvs. utomstående, har föreskrivit i ett testamente eller ett gåvobrev att huset ska vara din makes enskilda är detta bindande för er (7 kap. 2 § 1 st. 2 och 3 p. äktenskapsbalken). Detta innebär att huset inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Er övriga egendom ingår dock som huvudregel i bodelningen och ska alltså delas lika mellan makarna. I vissa fall kan en oskälig bodelning jämkas (jag återkommer till detta nedan).

Vad händer vid en bodelning?

Vad som händer vid en bodelning beror dels på om bodelningen sker med anledning av äktenskapsskillnad eller om den sker med anledning av den ene makens död. Om bodelningen sker med anledning av den ene makens död har det också betydelse om den avlidne maken har barn som inte är makarnas gemensamma (s.k. särkullbarn).

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Om ni skiljer er kommer ni att få behålla er enskilda egendom medan ert giftorättsgods kommer att delas lika. Vem som får huset (om huset är giftorättsgods) är svårt att svara på. Huvudregeln är i alla fall att huset tillfaller den som äger det (dvs. din make). Den make som har fått mer egendom genom bodelningen än vad som motsvarar en likadelning ska betala mellanskillnaden till den andre maken. Om du skulle ha ett större behov av huset än din make finns viss möjlighet att i princip tvinga din make att sälja huset till dig, alternativt att du kompenserar din make med annan egendom (11 kap. 8 § äktenskapsbalken).

Bodelning med anledning av den ene makens död

Om din make avlider före dig, och ni endast har gemensamma barn, sker i praktiken ingen bodelning. Du tar helt enkelt över all egendom från din make, även den egendom som är din makes enskilda (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detta övertagande sker med fri förfoganderätt, vilket innebär att du får göra i princip vad du vill med egendomen förutom att testamentera bort den. När du avlider tillfaller egendomen din makes arvingar (dvs. i första hand era gemensamma barn).

Har din make däremot egna barn som inte är era gemensamma (särkullbarn) kan däremot bodelning ske. I så fall kommer din makes enskilda egendom och hans andel av ert giftorättsgods att delas lika mellan hans barn, men de andelar som ska gå till era gemensamma barn kommer att tillfalla dig med fri förfoganderätt. Din enskilda egendom och din andel av giftorättsgodset tillfaller dig.

Jämkning

Jämkning din makes föräldrars testamente/gåvobrev

Om din make har fått huset som enskild egendom genom testamente eller gåvobrev är möjligheterna att jämka detta till din fördel mycket små. Detta beror på att du inte är part i gåvobrevet eller testamentet (det reglerar ju förhållandet mellan din make och hans föräldrar).

Jämkning av bodelning

Om en likadelning av ert giftorättsgods framstår som oskälig finns möjlighet att makarna får behålla mer av sitt giftorättsgods (12 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta gäller t.ex. om den ene maken har väldigt mycket enskild egendom och den andre maken nästan bara har giftorättsgods. För att detta ska vara förmånligt för dig krävs alltså att du har mer giftorättsgods än din make; det finns genom denna regel ingen möjlighet att få ta över den andre makens giftorättsgods.

Jämkning av äktenskapsförord

Är huset din makes enskilda på grund av ett äktenskapsförord kan äktenskapsförordet jämkas, förutsatt att det annars skulle leda till ett oskäligt resultat (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Denna regel är tillämplig endast i rena undantagsfall; det är mycket osannolikt att din make skulle behöva dela med sig av ett arv med stöd av denna regel.

Vad händer med lånen om den ene maken dör?

Som du säkert har hört kan man inte ärva skulder, men detta kräver enligt min mening en viss förtydling för att vara helt sant. Även om man inte kan ärva skulder kan man, på grund av skulderna, tvingas avstå från sin rätt att ärva. Om en person har 100 000 kr i tillgångar och 120 000 kr i skulder kommer arvet efter personen att bli 0 kr eftersom skulderna inte försvinner förrän de är betalda. Däremot kommer ingen, trots att ett underskott på 20 000 kr har uppstått, tvingas ärva detta underskott.

Din make har troligtvis givit banken någon form av säkerhet för sina lån, t.ex. genom panträtt i ert hus. Om din make dör och ingen har möjlighet att betala tillbaka lånen eller ta över dem kommer banken att kunna påtvinga försäljning av huset för att lånen ska kunna betalas tillbaka. Det finns dock inget tvång gentemot dig eller barnen att betala för din makes skulder. När skulderna är betalda kommer den vanliga arvsordningen att tillämpas på pengarna som blir över.

Sammanfattning

Som huvudregel ska all er egendom delas lika. Enskild egendom får dock undantas från bodelningen. Egendom kan bli enskild genom t.ex. äktenskapsförord eller genom förordnande i ett testamente eller gåvobrev. Om din make avlider före dig och ni endast har gemensamma barn får du överta all er gemensamma egendom, inklusive din makes enskilda. Om ni skiljer er kommer ni som huvudregel att få behålla er enskilda egendom och dela lika på giftorättsgodset. Du kommer i varje fall inte behöva ta över din makes skulder.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”