Vad händer med handpenningen om jag vill frånträda avtalet?

Jag har ingått ett köpeavtal muntligt med ett företag som bygger om och säljer hästbussar. Jag fick frågan om jag kunde erlägga handpenning tänkte inte mer på det. Hästtransporten jag köpte stod hemma och nya skyltar för inregistrering skulle beställas. Ca 2 veckor skulle det ta. Det har nu gått ca 2 månader och skyltarna har inte kommit fram än med en den ena och en den andra bortförklaringen. Kan säljaren behålla min handpenning om jag ångrar köpet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är köplagen (KöpL) alternativt konsumentköplagen (KKL).

Gällande handpenningen kan sägas att den frågan inte är reglerad i lag utan brukligt är istället att parterna självmant avtalar om vad som ska gälla varför svaret helt enkelt beror på vad du och företaget har kommit överens om. Men såvitt jag förstår synes mycket ha lämnats oreglerat. Vanligtvis brukar dock handpenningen betalas tillbaka om den har fungerat som en förskottsbetalning. Om handpenningen istället utgjort en säkerhet för att affären ska komma till stånd gäller sannolikt motsatsförhållandet, framförallt när köparen drar sig ur avtalet och till följd av detta orsakar säljaren skada. Denne kan ju ha lagt ner både tid (arbete) och pengar och/eller exempelvis tackat nej till andra spekulanter. Men i förevarande fall är ju säljaren i dröjsmål varför följande kan anföras.

I vilken egenskap du uppträder som köpare är för mig ovisst, dvs. huruvida du har ingått avtalet som konsument eller näringsidkare. Det får nämligen betydelse för vilken av de ovan nämnda lagarna som ska tillämpas. Men jag kommer att utgå ifrån att du har träffat det muntliga avtalet som konsument. Reglerna är för övrigt ganska snarlika. Du skriver att du vill ångra köpet, vilket jag tolkar som att har för avsikt att frånträda avtalet, dvs. häva det. I 13 § 1 st. KKL sägs att köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Vidare anges att köparen också får häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan (motsvarande bestämmelse återfinns i 25 § KöpL).

Du som köpare bär bevisbördan för avtalsbrottets väsentlighet, se prop. 1989/90:89 s. 80 f. Hävning är en tämligen ingripande felpåföljd eftersom parternas prestationer ska gå åter. När det gäller uttrycket väsentlig betydelse ges ingen närmare vägledning i lagtexten. I lagkommentaren till konsumentköplagen sägs dock att konsumenten i det enskilda fallet objektivt sett bör ha såväl ett påtagligt som befogat hävningsintresse. Vid den här bedömningen ska särskilt vikt läggas vid omständigheter som bl.a. vilken typ av köp det är fråga om, varans art och dröjsmålets längd. Enligt min mening framstår ett dröjsmål om två månader som anmärkningsvärt med tanke på att den avtalade leveranstiden var två veckor. Slutsatsen blir att du genom att åberopa dröjsmålets längd torde äga rätt att frånträda avtalet. Och då ska handpenningen betalas tillbaka eftersom prestationerna ska gå åter vid hävning. I annat fall, alltså om grund för hävning inte föreligger, kan andra felpåföljder göras gällande. Se reglerna om säljarens dröjsmål, vilka återfinns i 9-15 §§ KKL.

Slutligen kan det vara värt att nämna att Högsta domstolen (HD) har uttalat att en hävningsförklaring i regel inte kan återtas eftersom motparten (i det här fallet företaget) då haft anledning att inrätta sig efter beskedet, se avgörandet NJA 2006 s. 120. Du kan alltså inte ångra dig när du väl lämnat ett meddelande om hävning.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo