Vad händer med en fordran vid skuldsanering?

2020-10-10 i Skuldsanering
FRÅGA
Vad händer om man har en fordran hos en person där ärendet är hos Kronofogden och personen har ansökt om skuldsanering. Kommer jag att få min fordran utbetald eller ingen ersättning alls?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i skuldsaneringslagen (SksanL).

Vilka skulder ingår i en skuldsanering?

Oftast ingår alla personens skulder i en skuldsanering (30 § SksanL). Det innebär att din fordran som huvudregel kommer att ingå i skuldsaneringen. Det finns dock fem undantag då en fordran inte ska ingå, dessa är:

- Underhållsfordringar, till exempel underhåll för ett barn

- Fordringar som är säkrade med pant
- Utmätningsfordringar, det vill säga fordringar då borgenären har krävt utmätning
- Fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att den som har fordan gör en motprestation. Ett typexempel på detta är hyresfordringar
- Tvistiga fordringar, det vill säga fordringar som personen med skuldsanering har bestridit (31 § SksanL).

Dessutom kan Kronofogden i vissa fall besluta att en fordran som på något sätt är villkorad, inte har ett fastställt belopp eller inte är förfallen till betalning ska omfattas av skuldsaneringen (32 § SksanL). Denna bestämmelse tar dock främst sikte på studieskulder till staten.

Hur stor del av din fordran kommer bli betald om skuldsanering beviljas?

Om skuldsaneringen beviljas kommer din fordran att skrivas ned. Hur mycket fordran skrivs ned beror på vilken betalningsförmåga personen ifråga har. Betalningarna kommer att fördelas proportionerligt utifrån din fordrans andel av de totala skulder som personen har. Saknas betalningsförmåga helt kommer din fordran dessvärre att skrivas ned helt och hållet (37 § 1 st SksanL).

Till huvudregeln om att alla fordringar ska fördelas proportionerligt finns två undantag, nämligen:

- Om du som borgenär samtycker till att din fordran ges en sämre rätt, samt

- Om Kronofogden anser att en fordran som i förhållande till andra fordringar är så liten att den bör ges en bättre rätt än övriga fordringar (31 § 2 st SksanL).

Om du har rätt till någon betalning kommer Kronfogden betala ut ett belopp till dig en gång om året (41 § SksanL). Betalning sker till det konto du uppgett till myndigheten.

Vad du ska göra

Om Kronofogden inleder ett skuldsaneringsförfarande kommer de kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Du behöver då skriftligen anmäla till Kronofogden att du har en fordran på personen ifråga (19 § SksanL). Post- och Inrikes Tidningar är ett officiellt kungörelseorgan på internet där bland annat myndigheter publicerar information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Här finns en länk till sidan.

Sammanfattning

Det är dessvärre svårt för mig att svara på hur stor del av din fordran som kommer att bli betald om skuldsanering beviljas. Du har åtminstone möjlighet att få en del av fordran betald, och betalningar kommer då med största sannolikhet att ske en gång om året till dig, så länge skuldsaneringen pågår, vilket normalt är i fem år.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93111)