Vad händer med egendom om/ när min make avlider?

2019-09-24 i Make
FRÅGA
HejVad händer med huset om/när min make avlider? Huset är hans och han har dessutom skulder. Blir jag tvungen att flytta ut i så fall?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?

En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens bortgång, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även all egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva. Eftersom det inte framgår av din fråga om huset är enskild egendom eller inte, kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från att huset är giftorättsgods och att det därför kommer ingå i en eventuell bodelning. Skulle det dock vara så att egendomen är enskild, blir huset dock inte föremål för delning.

Skuldavräkning och lottläggning

När det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och sedan delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder. Om skulderna skulle överstiga tillgångarna tar man istället med sig "noll" till delning.

Hälften av egendomen tillfaller sedan alltså efterlevande make (dig) på grund av giftorätt och den andra hälften utgör den avlidnes makes giftorättsandel som tillsammans med eventuell enskild egendomen (såsom huset) , utgör kvarlåtenskapen som sedan kommer fördelas i ett arvskifte.

Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap

Kvarlåtenskapen kan fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Förekomsten av ett eventuellt upprättat testamente kan därför påverka fördelningen av arvet. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB.

Enligt huvudregel ärver efterlevande make bara före gemensamma barn, den efterlevande maken saknar därför arvsrätt om det bara finns särkullbarn, se 3 kap 1 § ÄB. Bröstarvingarna, det vill säga avkomlingarna till den först avlidne kommer därför ha rätt att få ut sitt arv direkt, vilket då även omfattar huset, 3 kap 1 § ÄB. Eventuella särkullbarn till den först avlidne kommer i så fall erhålla den avlidnes hela kvarlåtenskap. Om ni har gemensamma barn kommer du dock ärva kvarlåtenskapen (huset) med fri förfoganderätt, som innebär att du kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamentera bort den , 3 kap. 2 ÄB. Era gemensamma barn har sedan rätt till efterarv som inträder först vid din bortgång, 3 kap 2§ ÄB. Har ni inga barn ärver du hela kvarlåtenskapen, inklusive enskild egendom (alltså även huset).


Efterlevandes makes rätt till den gemensamma bostaden

Jag vill även göra dig uppmärksam på en bestämmelse i samband med bodelningen. Om bostaden skulle utgöra din och din makes gemensamma bostad, finns det även en bestämmelse i 11 kap 8§ ÄktB som som kan ge dig möjlighet att att vid en bodelning (på grund av skilsmässa eller dödsfall) få hela egendom på din lott, mot avräkning för beloppet, helt oavsett vem av makarna som har ägt egendomen. Detta förutsätter dock att bostaden är er gemensam bostad. Begreppet gemensam bostad förutsätter inte att ni äger bostaden tillsammans, det avgörande är istället om den är avsedd för gemensamt bruk och huvudsakligen används för detta ändamål, se 7 kap 4 § ÄktB.

Bestämmelsen gäller även om bostaden är enskild egendom, dock inte egendom som är enskild på grund av testamente eller gåva från annan än den andra maken. Detta förutsätter även att du är den som "bäst behöver bostaden" vid dödsfall eller vid skilsmässa. Av bestämmelsen kan därför efterlevande make – alltså du, ha en möjlighet att få bo kvar i huset efter din makes bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (425)
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn
2020-06-30 Rätten att testamentera arv från make/maka
2020-06-29 Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?
2020-06-11 Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (81795)