Vad händer med den leasade bilen om företaget som har leasat den går i konkurs?

2019-01-28 i Konkurs
FRÅGA
Vad händer med den leasade bil om företaget som har leasat den går i konkurs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan du ställt är vad händer med den leasade bilen om företaget som har leasat den går i konkurs. Därmed berörs sak- och konkursrätten för att besvara din fråga.

Vad innebär konkurs?

Konkurs är ett slags tvångsförfarande som beslutas för en fysisk eller juridisk person och innebär att gäldenären (hen som försätts i konkurs på grund av skulder) inte längre får råda över sina tillgångar (1 kap. 2 § konkurslagen (KL)). Meningen med konkursens är att avveckling sker av gäldenärens tillgångar för att borgenärers (de som gäldenären har skulder till) intressen ska tillgodoses. Kravet för konkurs är att gäldenären måste vara på obestånd, dvs. att gäldenären faktiskt inte rätteligen kan betala sina skulder i takt med att de förfaller och denna oförmåga är inte tillfällig (1 kap 2 § 2 st. KL). Den som ska se till att gäldenären är på just obestånd är konkursförvaltaren - annars kommer domstolen inte sätta gäldenären i konkurs. I detta fall utgår jag från att domstolen redan försatt företaget i konkurs och konkursbeslutet gäller i sådant fall omedelbart (16 kap. 4 § KL).

Rangordning av fordringar i konkurs

De krav och fordringar som aktualiseras i en konkurs kan rangordnas i olika grupper, ur ett sakrättsligt perspektiv. Borgenärerna i konkursen kommer att ingå i någon grupp som hänger samman med en viss turordning. I den första gruppen stadgas bland annat separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt till egendom i gäldenärens besittning. Separationsrätten utgörs av sådana krav där borgenären menar sig ha en rätt att undanta viss egendom från konkursen. Detta på grund av att borgenären har en sakrättsligt skyddad rätt till denna egendom som går före övriga borgenärers krav. I ditt fall innebär separationsrätten alltså rätt att återfå viss egendom - den leasade (bilen) från konkursboet. Leasegivaren (hen som leasat bilen) har visserligen inte besittning över bilen, men hen har fortfarande kvar äganderätten till den.

OBS: Separationsrätt till bilen förutsätter vissa juridiska krav. Leasegivaren ska (i) ha bättre rätt till bilen (ii) som är individualiserad - egendomen går att identifiera och (iii) bilen ska vara bibehållen - densamma som från början. Kraven innebär i korthet att leasegivaren ska ha äganderätt till bilen, leasegivaren ska kunna peka ut den genom registreringsnummer och bilen ska vara i behåll hos företaget.

Sammanfattning

Leasegivaren kan i praktiken rakt av åka till företaget och kräva att få sin bil tillbaka, då anspråket angår en specifik bil som hen kan peka ut genom dess registreringsummer. Leasegivaren kan alltså kontakta konkursförvaltaren och kräva att få sin bil tillbaka. Konkursboet har ingen rätt att inkludera bilen bland gäldenärens övriga egendom, eftersom att leasegivaren har separationsrätt till den. Därmed har leasegivaren goda förutsättningar att få bilen tillbaka.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (204)
2019-05-14 Personlig konkurs
2019-05-04 Turordningsregler, vad gäller?
2019-04-29 Hur får man ut sin egendom ur en gäldenärs konkurs?
2019-04-13 Vad händer då ett dödsbo försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (69295)